Isaiah 50:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֨וּעַWhyAdv
935 [e]bā-ṯîבָּ֜אתִיwhen I cameVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןand noPrt
376 [e]’îš,אִ֗ישׁmanNoun
7121 [e]qā-rā-ṯîקָרָֽאתִי֮When I calledVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןand nonePrt
6030 [e]‘ō-w-nehעוֹנֶה֒[was there] to answerVerb
7114 [e]hă-qā-ṣō-wrהֲקָצ֨וֹרshortenedVerb
7114 [e]qā-ṣə-rāhקָצְרָ֤הat allVerb
3027 [e]yā-ḏîיָדִי֙Is My handNoun
6304 [e]mip-pə-ḏūṯ,מִפְּד֔וּתthat it cannot redeemNoun
518 [e]wə-’im-וְאִם־OrConj
369 [e]’ên-אֵֽין־have I noPrt
  בִּ֥יinPrep
3581 [e]ḵō-aḥכֹ֖חַpowerNoun
5337 [e]lə-haṣ-ṣîl;לְהַצִּ֑ילto deliverVerb
2005 [e]hênהֵ֣ןBeholdAdv
1606 [e]bə-ḡa-‘ă-rā-ṯîבְּגַעֲרָתִ֞יwith My rebukeNoun
2717 [e]’a-ḥă-rîḇאַחֲרִ֣יבI dry upVerb
3220 [e]yām,יָ֗םthe seaNoun
7760 [e]’ā-śîmאָשִׂ֤יםI makeVerb
5104 [e]nə-hā-rō-wṯנְהָרוֹת֙the riversNoun
4057 [e]miḏ-bār,מִדְבָּ֔רa wildernessNoun
887 [e]tiḇ-’ašתִּבְאַ֤שׁstinksVerb
1710 [e]də-ḡā-ṯāmדְּגָתָם֙their fishNoun
369 [e]mê-’ênמֵאֵ֣יןbecause noPrt
4325 [e]ma-yim,מַ֔יִםof waterNoun
4191 [e]wə-ṯā-mōṯוְתָמֹ֖תand diesVerb
6772 [e]baṣ-ṣā-mā.בַּצָּמָֽא׃of thirstNoun
Hebrew Texts
ישעה 50:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מַדּ֨וּעַ בָּ֜אתִי וְאֵ֣ין אִ֗ישׁ קָרָֽאתִי֮ וְאֵ֣ין עֹונֶה֒ הֲקָצֹ֨ור קָצְרָ֤ה יָדִי֙ מִפְּד֔וּת וְאִם־אֵֽין־בִּ֥י כֹ֖חַ לְהַצִּ֑יל הֵ֣ן בְּגַעֲרָתִ֞י אַחֲרִ֣יב יָ֗ם אָשִׂ֤ים נְהָרֹות֙ מִדְבָּ֔ר תִּבְאַ֤שׁ דְּגָתָם֙ מֵאֵ֣ין מַ֔יִם וְתָמֹ֖ת בַּצָּמָֽא׃

ישעה 50:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם־אין־בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא׃

Links
Isaiah 50:2Isaiah 50:2 Text AnalysisIsaiah 50:2 InterlinearIsaiah 50:2 MultilingualIsaiah 50:2 TSKIsaiah 50:2 Cross ReferencesIsaiah 50:2 Bible HubIsaiah 50:2 Biblia ParalelaIsaiah 50:2 Chinese BibleIsaiah 50:2 French BibleIsaiah 50:2 German Bible

Bible Hub
Isaiah 50:1
Top of Page
Top of Page