Isaiah 61:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7307 [e]rū-aḥר֛וּחַThe SpiritNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֥יof the LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִ֖הGODNoun
5921 [e]‘ā-lāy;עָלָ֑יon mePrep
3282 [e]ya-‘anיַ֡עַןbecausePrep
4886 [e]mā-šaḥמָשַׁח֩has anointedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֨ה[is] the LORDNoun
853 [e]’ō-ṯîאֹתִ֜יmeAcc
1319 [e]lə-ḇaś-śêrלְבַשֵּׂ֣רto preach good newsVerb
6035 [e]‘ă-nā-wîm,עֲנָוִ֗יםto the meekNoun
7971 [e]šə-lā-ḥa-nîשְׁלָחַ֙נִי֙he has sent meVerb
2280 [e]la-ḥă-ḇōšלַחֲבֹ֣שׁto bind upVerb
7665 [e]lə-niš-bə-rê-לְנִשְׁבְּרֵי־the brokenheartedVerb
3820 [e]lêḇ,לֵ֔ב.. .. ..Noun
7121 [e]liq-rōלִקְרֹ֤אTo proclaimVerb
7617 [e]liš-ḇū-yimלִשְׁבוּיִם֙to captivesVerb
1865 [e]də-rō-wr,דְּר֔וֹרlibertyNoun
631 [e]wə-la-’ă-sū-rîmוְלַאֲסוּרִ֖ים[them that are] to boundVerb
  pə-qaḥ-פְּקַח־ -  
6495 [e]qō-w-aḥ.קֽוֹחַ׃the opening of the prisonNoun
Hebrew Texts
ישעה 61:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ר֛וּחַ אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה עָלָ֑י יַ֡עַן מָשַׁח֩ יְהוָ֨ה אֹתִ֜י לְבַשֵּׂ֣ר עֲנָוִ֗ים שְׁלָחַ֙נִי֙ לַחֲבֹ֣שׁ לְנִשְׁבְּרֵי־לֵ֔ב לִקְרֹ֤א לִשְׁבוּיִם֙ דְּרֹ֔ור וְלַאֲסוּרִ֖ים פְּקַח־קֹֽוחַ׃

ישעה 61:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי־לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח־קוח׃

Links
Isaiah 61:1Isaiah 61:1 Text AnalysisIsaiah 61:1 InterlinearIsaiah 61:1 MultilingualIsaiah 61:1 TSKIsaiah 61:1 Cross ReferencesIsaiah 61:1 Bible HubIsaiah 61:1 Biblia ParalelaIsaiah 61:1 Chinese BibleIsaiah 61:1 French BibleIsaiah 61:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 60:22
Top of Page
Top of Page