Isaiah 63:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֛מָּהBut theyPro
4784 [e]mā-rūמָר֥וּrebelledVerb
6087 [e]wə-‘iṣ-ṣə-ḇūוְעִצְּב֖וּand mistreatedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7307 [e]rū-aḥר֣וּחַSpiritNoun
6944 [e]qā-ḏə-šōw;קָדְשׁ֑וֹhis holyNoun
2015 [e]way-yê-hā-p̄êḵוַיֵּהָפֵ֥ךְtherefore he was turnedVerb
  lā-hemלָהֶ֛םtoPrep
341 [e]lə-’ō-w-yêḇלְאוֹיֵ֖בbe their enemyNoun
1931 [e]ה֥וּאhePro
3898 [e]nil-ḥam-נִלְחַם־foughtVerb
  bām.בָּֽם׃inPrep
Hebrew Texts
ישעה 63:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵ֛מָּה מָר֥וּ וְעִצְּב֖וּ אֶת־ר֣וּחַ קָדְשֹׁ֑ו וַיֵּהָפֵ֥ךְ לָהֶ֛ם לְאֹויֵ֖ב ה֥וּא נִלְחַם־בָּֽם׃

ישעה 63:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והמה מרו ועצבו את־רוח קדשו ויהפך להם לאויב הוא נלחם־בם׃

Links
Isaiah 63:10Isaiah 63:10 Text AnalysisIsaiah 63:10 InterlinearIsaiah 63:10 MultilingualIsaiah 63:10 TSKIsaiah 63:10 Cross ReferencesIsaiah 63:10 Bible HubIsaiah 63:10 Biblia ParalelaIsaiah 63:10 Chinese BibleIsaiah 63:10 French BibleIsaiah 63:10 German Bible

Bible Hub
Isaiah 63:9
Top of Page
Top of Page