Isaiah 9:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [lə-mar-bêh[לְמַרְבֵּה -  
  ḵ]כ] -  
4766 [e](lə-mar-bêh(לְמַרְבֵּ֨הOf the increaseNoun
  q)ק) -  
4951 [e]ham-miś-rāhהַמִּשְׂרָ֜ה[his] of governmentNoun
7965 [e]ū-lə-šā-lō-wmוּלְשָׁל֣וֹםand peaceNoun
369 [e]’ên-אֵֽין־notPrt
7093 [e]qêṣ,קֵ֗ץ[there shall be] endNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-sêכִּסֵּ֤אthe throneNoun
1732 [e]ḏā-wiḏדָוִד֙of DavidNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
4467 [e]mam-laḵ-tōw,מַמְלַכְתּ֔וֹhis kingdomNoun
3559 [e]lə-hā-ḵînלְהָכִ֤יןTo establishVerb
853 [e]’ō-ṯāhאֹתָהּ֙itAcc
5582 [e]ū-lə-sa-‘ă-ḏāh,וּֽלְסַעֲדָ֔הּ[is] and to establishVerb
4941 [e]bə-miš-pāṭבְּמִשְׁפָּ֖טit with judgmentNoun
6666 [e]ū-ḇiṣ-ḏā-qāh;וּבִצְדָקָ֑הand with justiceNoun
6258 [e]mê-‘at-tāhמֵעַתָּה֙From thenAdv
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and from from now on even forPrep
5769 [e]‘ō-w-lām,עוֹלָ֔םeverNoun
7068 [e]qin-’aṯקִנְאַ֛תThe zealNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הof the LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָא֖וֹתof hostsNoun
6213 [e]ta-‘ă-śeh-תַּעֲשֶׂה־will performVerb
2063 [e]zōṯ.זֹּֽאת׃thisPro
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 9:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[לְמַרְבֵּה כ] (לְמַרְבֵּ֨ה ק) הַמִּשְׂרָ֜ה וּלְשָׁלֹ֣ום אֵֽין־קֵ֗ץ עַל־כִּסֵּ֤א דָוִד֙ וְעַל־מַמְלַכְתֹּ֔ו לְהָכִ֤ין אֹתָהּ֙ וּֽלְסַעֲדָ֔הּ בְּמִשְׁפָּ֖ט וּבִצְדָקָ֑ה מֵעַתָּה֙ וְעַד־עֹולָ֔ם קִנְאַ֛ת יְהוָ֥ה צְבָאֹ֖ות תַּעֲשֶׂה־זֹּֽאת׃ ס

ישעה 9:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[למרבה כ] (למרבה ק) המשרה ולשלום אין־קץ על־כסא דוד ועל־ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד־עולם קנאת יהוה צבאות תעשה־זאת׃ ס

Links
Isaiah 9:7Isaiah 9:7 Text AnalysisIsaiah 9:7 InterlinearIsaiah 9:7 MultilingualIsaiah 9:7 TSKIsaiah 9:7 Cross ReferencesIsaiah 9:7 Bible HubIsaiah 9:7 Biblia ParalelaIsaiah 9:7 Chinese BibleIsaiah 9:7 French BibleIsaiah 9:7 German Bible

Bible Hub
Isaiah 9:6
Top of Page
Top of Page