Jeremiah 12:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōhכֹּ֣ה ׀ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
7934 [e]šə-ḵê-nayשְׁכֵנַי֙neighborsAdj
7451 [e]hā-rā-‘îm,הָֽרָעִ֔יםmy evilAdj
5060 [e]han-nō-ḡə-‘îmהַנֹּֽגְעִים֙that touchVerb
5159 [e]ban-na-ḥă-lāh,בַּֽנַּחֲלָ֔הat the inheritanceNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5157 [e]hin-ḥal-tîהִנְחַ֥לְתִּיto inheritVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֖יI have caused my peopleNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֤יI am aboutAdv
5428 [e]nō-ṯə-šāmנֹֽתְשָׁם֙I will pluck them outVerb
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לofPrep
127 [e]’aḏ-mā-ṯām,אַדְמָתָ֔םtheir landNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתthe houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
5428 [e]’et-tō-wōšאֶתּ֥וֹשׁpluck outVerb
8432 [e]mit-tō-w-ḵām.מִתּוֹכָֽם׃from amongNoun
Hebrew Texts
ירמיה 12:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה עַל־כָּל־שְׁכֵנַי֙ הָֽרָעִ֔ים הַנֹּֽגְעִים֙ בַּֽנַּחֲלָ֔ה אֲשֶׁר־הִנְחַ֥לְתִּי אֶת־עַמִּ֖י אֶת־יִשְׂרָאֵ֑ל הִנְנִ֤י נֹֽתְשָׁם֙ מֵעַ֣ל אַדְמָתָ֔ם וְאֶת־בֵּ֥ית יְהוּדָ֖ה אֶתֹּ֥ושׁ מִתֹּוכָֽם׃

ירמיה 12:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה ׀ אמר יהוה על־כל־שכני הרעים הנגעים בנחלה אשר־הנחלתי את־עמי את־ישראל הנני נתשם מעל אדמתם ואת־בית יהודה אתוש מתוכם׃

Links
Jeremiah 12:14Jeremiah 12:14 Text AnalysisJeremiah 12:14 InterlinearJeremiah 12:14 MultilingualJeremiah 12:14 TSKJeremiah 12:14 Cross ReferencesJeremiah 12:14 Bible HubJeremiah 12:14 Biblia ParalelaJeremiah 12:14 Chinese BibleJeremiah 12:14 French BibleJeremiah 12:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 12:13
Top of Page
Top of Page