Jeremiah 17:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-ḇā-’ūוּבָ֣אוּThen shall there enterVerb
8179 [e]ḇə-ša-‘ă-rêבְשַׁעֲרֵ֣יin through the gatesNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֣ירcityNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּ֡אתof thisPro
4428 [e]mə-lā-ḵîmמְלָכִ֣ים ׀kingsNoun
8269 [e]wə-śā-rîmוְשָׂרִ֡יםand princesNoun
3427 [e]yō-šə-ḇîmיֹשְׁבִים֩sittingVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-sêכִּסֵּ֨אthe throneNoun
1732 [e]ḏā-wiḏדָוִ֜דof DavidNoun
7392 [e]rō-ḵə-ḇîmרֹכְבִ֣ים ׀ridingVerb
7393 [e]bā-re-ḵeḇבָּרֶ֣כֶבin chariotsNoun
5483 [e]ū-ḇas-sū-sîm,וּבַסּוּסִ֗יםand on horsesNoun
1992 [e]hêm-māhהֵ֚מָּהtheyPro
8269 [e]wə-śā-rê-hem,וְשָׂ֣רֵיהֶ֔םand their princesNoun
376 [e]’îšאִ֥ישׁthe menNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇêוְיֹשְׁבֵ֣יand the inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרוּשָׁלִָ֑םof JerusalemNoun
3427 [e]wə-yā-šə-ḇāhוְיָשְׁבָ֥הand shall remainVerb
5892 [e]hā-‘îr-הָֽעִיר־cityNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּ֖אתthisPro
5769 [e]lə-‘ō-w-lām.לְעוֹלָֽם׃foreverNoun
Hebrew Texts
ירמיה 17:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבָ֣אוּ בְשַׁעֲרֵ֣י הָעִ֣יר הַזֹּ֡את מְלָכִ֣ים ׀ וְשָׂרִ֡ים יֹשְׁבִים֩ עַל־כִּסֵּ֨א דָוִ֜ד רֹכְבִ֣ים ׀ בָּרֶ֣כֶב וּבַסּוּסִ֗ים הֵ֚מָּה וְשָׂ֣רֵיהֶ֔ם אִ֥ישׁ יְהוּדָ֖ה וְיֹשְׁבֵ֣י יְרוּשָׁלִָ֑ם וְיָשְׁבָ֥ה הָֽעִיר־הַזֹּ֖את לְעֹולָֽם׃

ירמיה 17:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ׀ ושרים ישבים על־כסא דוד רכבים ׀ ברכב ובסוסים המה ושריהם איש יהודה וישבי ירושלם וישבה העיר־הזאת לעולם׃

Links
Jeremiah 17:25Jeremiah 17:25 Text AnalysisJeremiah 17:25 InterlinearJeremiah 17:25 MultilingualJeremiah 17:25 TSKJeremiah 17:25 Cross ReferencesJeremiah 17:25 Bible HubJeremiah 17:25 Biblia ParalelaJeremiah 17:25 Chinese BibleJeremiah 17:25 French BibleJeremiah 17:25 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 17:24
Top of Page
Top of Page