Jeremiah 19:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1238 [e]ū-ḇaq-qō-ṯîוּ֠בַקֹּתִיand I will make voidVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6098 [e]‘ă-ṣaṯעֲצַ֨תthe counselNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֤הof JudahNoun
3389 [e]wî-rū-šā-limוִירוּשָׁלִַ֙ם֙JerusalemNoun
4725 [e]bam-mā-qō-wmבַּמָּק֣וֹםplaceNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הin thisPro
5307 [e]wə-hip-pal-tîmוְהִפַּלְתִּ֤יםand I will cause them to fallVerb
2719 [e]ba-ḥe-reḇבַּחֶ֙רֶב֙by the swordNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hem,אֹֽיְבֵיהֶ֔םtheir enemiesNoun
3027 [e]ū-ḇə-yaḏוּבְיַ֖דand by the handsNoun
1245 [e]mə-ḇaq-šêמְבַקְשֵׁ֣יof those who seekVerb
5315 [e]nap̄-šām;נַפְשָׁ֑םtheir livesNoun
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֤יand will I giveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5038 [e]niḇ-lā-ṯāmנִבְלָתָם֙their carcassesNoun
3978 [e]lə-ma-’ă-ḵāl,לְמַֽאֲכָ֔לto be foodNoun
5775 [e]lə-‘ō-wp̄לְע֥וֹףfor the birdsNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֖יִםof the heavenNoun
929 [e]ū-lə-ḇe-hĕ-maṯוּלְבֶהֱמַ֥תfor the beastsNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃of the earthNoun
Hebrew Texts
ירמיה 19:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּ֠בַקֹּתִי אֶת־עֲצַ֨ת יְהוּדָ֤ה וִירוּשָׁלִַ֙ם֙ בַּמָּקֹ֣ום הַזֶּ֔ה וְהִפַּלְתִּ֤ים בַּחֶ֙רֶב֙ לִפְנֵ֣י אֹֽיְבֵיהֶ֔ם וּבְיַ֖ד מְבַקְשֵׁ֣י נַפְשָׁ֑ם וְנָתַתִּ֤י אֶת־נִבְלָתָם֙ לְמַֽאֲכָ֔ל לְעֹ֥וף הַשָּׁמַ֖יִם וּלְבֶהֱמַ֥ת הָאָֽרֶץ׃

ירמיה 19:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובקתי את־עצת יהודה וירושלם במקום הזה והפלתים בחרב לפני איביהם וביד מבקשי נפשם ונתתי את־נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ׃

Links
Jeremiah 19:7Jeremiah 19:7 Text AnalysisJeremiah 19:7 InterlinearJeremiah 19:7 MultilingualJeremiah 19:7 TSKJeremiah 19:7 Cross ReferencesJeremiah 19:7 Bible HubJeremiah 19:7 Biblia ParalelaJeremiah 19:7 Chinese BibleJeremiah 19:7 French BibleJeremiah 19:7 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 19:6
Top of Page
Top of Page