Jeremiah 20:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יForConj
8085 [e]šā-ma‘-tîשָׁמַ֜עְתִּיI heardVerb
1681 [e]dib-baṯדִּבַּ֣תthe defamingNoun
7227 [e]rab-bîmרַבִּים֮of manyAdj
4032 [e]mā-ḡō-wrמָג֣וֹרfearNoun
5439 [e]mis-sā-ḇîḇמִסָּבִיב֒on everySubst
5046 [e]hag-gî-ḏūהַגִּ֙ידוּ֙ReportVerb
5046 [e]wə-nag-gî-ḏen-nū,וְנַגִּידֶ֔נּוּ[say they] and we will reportVerb
3605 [e]kōlכֹּ֚לAllNoun
582 [e]’ĕ-nō-wōšאֱנ֣וֹשׁfriendsNoun
7965 [e]šə-lō-w-mî,שְׁלוֹמִ֔יmy trustedNoun
8104 [e]šō-mə-rêשֹׁמְרֵ֖יwatchedVerb
6761 [e]ṣal-‘î;צַלְעִ֑יfor my haltingNoun
194 [e]’ū-layאוּלַ֤יSupposeAdv
6601 [e]yə-p̄ut-tehיְפֻתֶּה֙[saying] he will be enticedVerb
3201 [e]wə-nū-ḵə-lāhוְנ֣וּכְלָהand we shall prevailVerb
  lōw,ל֔וֹtoPrep
3947 [e]wə-niq-ḥāhוְנִקְחָ֥הand we shall takeVerb
5360 [e]niq-mā-ṯê-nūנִקְמָתֵ֖נוּour revengeNoun
4480 [e]mim-men-nū.מִמֶּֽנּוּ׃on every sidePrep
Hebrew Texts
ירמיה 20:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י שָׁמַ֜עְתִּי דִּבַּ֣ת רַבִּים֮ מָגֹ֣ור מִסָּבִיב֒ הַגִּ֙ידוּ֙ וְנַגִּידֶ֔נּוּ כֹּ֚ל אֱנֹ֣ושׁ שְׁלֹומִ֔י שֹׁמְרֵ֖י צַלְעִ֑י אוּלַ֤י יְפֻתֶּה֙ וְנ֣וּכְלָה לֹ֔ו וְנִקְחָ֥ה נִקְמָתֵ֖נוּ מִמֶּֽנּוּ׃

ירמיה 20:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב הגידו ונגידנו כל אנוש שלומי שמרי צלעי אולי יפתה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו׃

Links
Jeremiah 20:10Jeremiah 20:10 Text AnalysisJeremiah 20:10 InterlinearJeremiah 20:10 MultilingualJeremiah 20:10 TSKJeremiah 20:10 Cross ReferencesJeremiah 20:10 Bible HubJeremiah 20:10 Biblia ParalelaJeremiah 20:10 Chinese BibleJeremiah 20:10 French BibleJeremiah 20:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 20:9
Top of Page
Top of Page