Jeremiah 21:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3427 [e]hay-yō-šêḇהַיֹּשֵׁב֙he who staysVerb
5892 [e]bā-‘îrבָּעִ֣ירcityNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתin thisPro
4191 [e]yā-mūṯיָמ֕וּתshall dieVerb
2719 [e]ba-ḥe-reḇבַּחֶ֖רֶבby the swordNoun
7458 [e]ū-ḇā-rā-‘āḇוּבָרָעָ֣בand by the famineNoun
1698 [e]ū-ḇad-dā-ḇer;וּבַדָּ֑בֶרbut by the pestilenceNoun
3318 [e]wə-hay-yō-w-ṣêוְהַיּוֹצֵא֩he who goes outVerb
5307 [e]wə-nā-p̄alוְנָפַ֨לand fallsVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
3778 [e]hak-kaś-dîmהַכַּשְׂדִּ֜יםthe ChaldeansNoun
6696 [e]haṣ-ṣā-rîmהַצָּרִ֤יםthat besiegeVerb
5921 [e]‘ă-lê-ḵemעֲלֵיכֶם֙.. .. ..Prep
  [yiḥ-yeh[יִחְיֶה -  
  ḵ]כ]you 
2421 [e](wə-ḥā-yāh,(וְחָיָ֔הhe shall liveVerb
  q)ק) -  
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāh-וְהָֽיְתָה־and shall beVerb
  lōwלּ֥וֹtoPrep
5315 [e]nap̄-šōwנַפְשׁ֖וֹhis lifeNoun
7998 [e]lə-šā-lāl.לְשָׁלָֽל׃to him for a preyNoun
Hebrew Texts
ירמיה 21:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַיֹּשֵׁב֙ בָּעִ֣יר הַזֹּ֔את יָמ֕וּת בַּחֶ֖רֶב וּבָרָעָ֣ב וּבַדָּ֑בֶר וְהַיֹּוצֵא֩ וְנָפַ֨ל עַל־הַכַּשְׂדִּ֜ים הַצָּרִ֤ים עֲלֵיכֶם֙ [יִחְיֶה כ] (וְחָיָ֔ה ק) וְהָֽיְתָה־לֹּ֥ו נַפְשֹׁ֖ו לְשָׁלָֽל׃

ירמיה 21:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הישב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר והיוצא ונפל על־הכשדים הצרים עליכם [יחיה כ] (וחיה ק) והיתה־לו נפשו לשלל׃

Links
Jeremiah 21:9Jeremiah 21:9 Text AnalysisJeremiah 21:9 InterlinearJeremiah 21:9 MultilingualJeremiah 21:9 TSKJeremiah 21:9 Cross ReferencesJeremiah 21:9 Bible HubJeremiah 21:9 Biblia ParalelaJeremiah 21:9 Chinese BibleJeremiah 21:9 French BibleJeremiah 21:9 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 21:8
Top of Page
Top of Page