Jeremiah 24:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]hir-’a-nîהִרְאַנִי֮showedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֒The LORD meNoun
2009 [e]wə-hin-nêh,וְהִנֵּ֗הand beholdPrt
8147 [e]šə-nêשְׁנֵי֙twoNoun
1736 [e]dū-ḏā-’êדּוּדָאֵ֣יbasketsNoun
8384 [e]ṯə-’ê-nîm,תְאֵנִ֔יםof figs [were]Noun
3259 [e]mū-‘ā-ḏîmמוּעָדִ֕יםsetVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֖יbeforeNoun
1964 [e]hê-ḵalהֵיכַ֣לthe templeNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יafterAdv
1540 [e]haḡ-lō-wṯהַגְל֣וֹתhad carried away captiveVerb
5019 [e]nə-ḇū-ḵaḏ-reṣ-ṣarנְבוּכַדְרֶאצַּ֣רNebuchadnezzarNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
894 [e]bā-ḇelבָּבֶ֡לof BabylonNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3204 [e]yə-ḵā-nə-yā-hūיְכָנְיָ֣הוּJeconiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3079 [e]yə-hō-w-yā-qîmיְהוֹיָקִ֣יםof JehoiakimNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֩of JudahNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֨יthe princesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֜הof JudahNoun
854 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־and withPrep
2796 [e]he-ḥā-rāšהֶחָרָ֤שׁthe carpentersNoun
854 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andPrep
4525 [e]ham-mas-gêrהַמַּסְגֵּר֙smithsNoun
3389 [e]mî-rū-šā-lim,מִיר֣וּשָׁלִַ֔םfrom JerusalemNoun
935 [e]way-ḇi-’êmוַיְבִאֵ֖םand had brought themVerb
894 [e]bā-ḇel.בָּבֶֽל׃to BabylonNoun
Hebrew Texts
ירמיה 24:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִרְאַנִי֮ יְהוָה֒ וְהִנֵּ֗ה שְׁנֵי֙ דּוּדָאֵ֣י תְאֵנִ֔ים מוּעָדִ֕ים לִפְנֵ֖י הֵיכַ֣ל יְהוָ֑ה אַחֲרֵ֣י הַגְלֹ֣ות נְבוּכַדְרֶאצַּ֣ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֡ל אֶת־יְכָנְיָ֣הוּ בֶן־יְהֹויָקִ֣ים מֶֽלֶךְ־יְהוּדָה֩ וְאֶת־שָׂרֵ֨י יְהוּדָ֜ה וְאֶת־הֶחָרָ֤שׁ וְאֶת־הַמַּסְגֵּר֙ מִיר֣וּשָׁלִַ֔ם וַיְבִאֵ֖ם בָּבֶֽל׃

ירמיה 24:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הראני יהוה והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל יהוה אחרי הגלות נבוכדראצר מלך־בבל את־יכניהו בן־יהויקים מלך־יהודה ואת־שרי יהודה ואת־החרש ואת־המסגר מירושלם ויבאם בבל׃

Links
Jeremiah 24:1Jeremiah 24:1 Text AnalysisJeremiah 24:1 InterlinearJeremiah 24:1 MultilingualJeremiah 24:1 TSKJeremiah 24:1 Cross ReferencesJeremiah 24:1 Bible HubJeremiah 24:1 Biblia ParalelaJeremiah 24:1 Chinese BibleJeremiah 24:1 French BibleJeremiah 24:1 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 23:40
Top of Page
Top of Page