Jeremiah 24:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8384 [e]wə-ḵat-tə-’ê-nîmוְכַתְּאֵנִים֙And figsNoun
7451 [e]hā-rā-‘ō-wṯ,הָֽרָע֔וֹתas the evilAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
398 [e]ṯê-’ā-ḵal-nāhתֵאָכַ֖לְנָהdo be eatenVerb
7455 [e]mê-rō-a‘;מֵרֹ֑עַto rottennessNoun
3588 [e]kî-כִּי־surelyConj
3541 [e]ḵōhכֹ֣ה ׀ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
3651 [e]kênכֵּ֣ןsoAdj
5414 [e]’et-tênאֶ֠תֵּןwill I giveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6667 [e]ṣiḏ-qî-yā-hūצִדְקִיָּ֨הוּZedekiahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֤הof JudahNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8269 [e]śā-rāwשָׂרָיו֙his princesNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֣ת ׀andAcc
7611 [e]šə-’ê-rîṯשְׁאֵרִ֣יתthe residueNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֗םof JerusalemNoun
7604 [e]han-niš-’ā-rîmהַנִּשְׁאָרִים֙that remainVerb
776 [e]bā-’ā-reṣבָּאָ֣רֶץlandNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתin thisPro
3427 [e]wə-hay-yō-šə-ḇîmוְהַיֹּשְׁבִ֖יםand those who dwellVerb
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֥רֶץin the landNoun
4714 [e]miṣ-rā-yim.מִצְרָֽיִם׃of EgyptNoun
Hebrew Texts
ירמיה 24:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכַתְּאֵנִים֙ הָֽרָעֹ֔ות אֲשֶׁ֥ר לֹא־תֵאָכַ֖לְנָה מֵרֹ֑עַ כִּי־כֹ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה כֵּ֣ן אֶ֠תֵּן אֶת־צִדְקִיָּ֨הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֤ה וְאֶת־שָׂרָיו֙ וְאֵ֣ת ׀ שְׁאֵרִ֣ית יְרוּשָׁלִַ֗ם הַנִּשְׁאָרִים֙ בָּאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את וְהַיֹּשְׁבִ֖ים בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃

ירמיה 24:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכתאנים הרעות אשר לא־תאכלנה מרע כי־כה ׀ אמר יהוה כן אתן את־צדקיהו מלך־יהודה ואת־שריו ואת ׀ שארית ירושלם הנשארים בארץ הזאת והישבים בארץ מצרים׃

Links
Jeremiah 24:8Jeremiah 24:8 Text AnalysisJeremiah 24:8 InterlinearJeremiah 24:8 MultilingualJeremiah 24:8 TSKJeremiah 24:8 Cross ReferencesJeremiah 24:8 Bible HubJeremiah 24:8 Biblia ParalelaJeremiah 24:8 Chinese BibleJeremiah 24:8 French BibleJeremiah 24:8 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 24:7
Top of Page
Top of Page