Jeremiah 3:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֡הand it shall come to passVerb
3588 [e]כִּ֣יwhenConj
7235 [e]ṯir-būתִרְבּוּ֩you be multipliedVerb
6509 [e]ū-p̄ə-rî-ṯemוּפְרִיתֶ֨םand increasedVerb
776 [e]bā-’ā-reṣבָּאָ֜רֶץin the landNoun
3117 [e]bay-yā-mîmבַּיָּמִ֤יםdaysNoun
1992 [e]hā-hêm-māhהָהֵ֙מָּה֙in thosePro
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
559 [e]yō-mə-rūיֹ֣אמְרוּshall they sayVerb
5750 [e]‘ō-wḏ,ע֗וֹדmoreSubst
727 [e]’ă-rō-wnאֲרוֹן֙The arkNoun
1285 [e]bə-rîṯ-בְּרִית־of the covenantNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אneitherAdv
5927 [e]ya-‘ă-lehיַעֲלֶ֖הshall it comeVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
3820 [e]lêḇ;לֵ֑בmindNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אneitherAdv
2142 [e]yiz-kə-rū-יִזְכְּרוּ־shall they rememberVerb
  ḇōwבוֹ֙inPrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אneitherAdv
6485 [e]yip̄-qō-ḏū,יִפְקֹ֔דוּshall they visitVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אneitherAdv
6213 [e]yê-‘ā-śehיֵעָשֶׂ֖ה[that] shall be doneVerb
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃any moreSubst
Hebrew Texts
ירמיה 3:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֡ה כִּ֣י תִרְבּוּ֩ וּפְרִיתֶ֨ם בָּאָ֜רֶץ בַּיָּמִ֤ים הָהֵ֙מָּה֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה לֹא־יֹ֣אמְרוּ עֹ֗וד אֲרֹון֙ בְּרִית־יְהוָ֔ה וְלֹ֥א יַעֲלֶ֖ה עַל־לֵ֑ב וְלֹ֤א יִזְכְּרוּ־בֹו֙ וְלֹ֣א יִפְקֹ֔דוּ וְלֹ֥א יֵעָשֶׂ֖ה עֹֽוד׃

ירמיה 3:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה נאם־יהוה לא־יאמרו עוד ארון ברית־יהוה ולא יעלה על־לב ולא יזכרו־בו ולא יפקדו ולא יעשה עוד׃

Links
Jeremiah 3:16Jeremiah 3:16 Text AnalysisJeremiah 3:16 InterlinearJeremiah 3:16 MultilingualJeremiah 3:16 TSKJeremiah 3:16 Cross ReferencesJeremiah 3:16 Bible HubJeremiah 3:16 Biblia ParalelaJeremiah 3:16 Chinese BibleJeremiah 3:16 French BibleJeremiah 3:16 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 3:15
Top of Page
Top of Page