Jeremiah 31:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lōוְלֹ֧אAnd noAdv
3925 [e]yə-lam-mə-ḏūיְלַמְּד֣וּthey shall teachVerb
5750 [e]‘ō-wḏ,ע֗וֹדmoreSubst
376 [e]’îšאִ֣ישׁevery manNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7453 [e]rê-‘ê-hūרֵעֵ֜הוּhis neighborNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֤ישׁand every manNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
251 [e]’ā-ḥîwאָחִיו֙his brotherNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3045 [e]də-‘ūדְּע֖וּKnowVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
3605 [e]ḵūl-lāmכוּלָּם֩they will allNoun
3045 [e]yê-ḏə-‘ūיֵדְע֨וּknowVerb
853 [e]’ō-w-ṯîאוֹתִ֜יmeAcc
6996 [e]lə-miq-ṭan-nāmלְמִקְטַנָּ֤םfrom the leastAdj
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and of them toPrep
1419 [e]gə-ḏō-w-lāmגְּדוֹלָם֙the greatestAdj
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
5545 [e]’es-laḥאֶסְלַח֙I will forgiveVerb
5771 [e]la-‘ă-wō-nām,לַֽעֲוֹנָ֔םtheir iniquityNoun
2403 [e]ū-lə-ḥaṭ-ṭā-ṯāmוּלְחַטָּאתָ֖םand their sinNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
2142 [e]’ez-kār-אֶזְכָּר־do I will rememberVerb
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃moreSubst
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 31:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹ֧א יְלַמְּד֣וּ עֹ֗וד אִ֣ישׁ אֶת־רֵעֵ֜הוּ וְאִ֤ישׁ אֶת־אָחִיו֙ לֵאמֹ֔ר דְּע֖וּ אֶת־יְהוָ֑ה כִּֽי־כוּלָּם֩ יֵדְע֨וּ אֹותִ֜י לְמִקְטַנָּ֤ם וְעַד־גְּדֹולָם֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה כִּ֤י אֶסְלַח֙ לַֽעֲוֹנָ֔ם וּלְחַטָּאתָ֖ם לֹ֥א אֶזְכָּר־עֹֽוד׃ ס

ירמיה 31:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא ילמדו עוד איש את־רעהו ואיש את־אחיו לאמר דעו את־יהוה כי־כולם ידעו אותי למקטנם ועד־גדולם נאם־יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר־עוד׃ ס

Links
Jeremiah 31:34Jeremiah 31:34 Text AnalysisJeremiah 31:34 InterlinearJeremiah 31:34 MultilingualJeremiah 31:34 TSKJeremiah 31:34 Cross ReferencesJeremiah 31:34 Bible HubJeremiah 31:34 Biblia ParalelaJeremiah 31:34 Chinese BibleJeremiah 31:34 French BibleJeremiah 31:34 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 31:33
Top of Page
Top of Page