Jeremiah 31:40
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And the wholeNoun
6010 [e]hā-‘ê-meqהָעֵ֣מֶקvalleyNoun
6297 [e]hap-pə-ḡā-rîmהַפְּגָרִ֣ים ׀of the dead bodiesNoun
1880 [e]wə-had-de-šenוְהַדֶּ֡שֶׁןand of the ashesNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָֽל־and allNoun
  [haš-šə-rê-mō-wṯ[הַשְּׁרֵמֹות -  
  ḵ]כ] -  
8309 [e](haš-šə-ḏê-mō-wṯ(הַשְּׁדֵמֹות֩the fieldsNoun
  q)ק) -  
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
5158 [e]na-ḥalנַ֨חַלthe brookNoun
6939 [e]qiḏ-rō-wnקִדְר֜וֹןof KidronNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
6438 [e]pin-naṯפִּנַּ֨תthe cornerNoun
8179 [e]ša-‘arשַׁ֤עַרgateNoun
5483 [e]has-sū-sîmהַסּוּסִים֙of the horseNoun
4217 [e]miz-rā-ḥāh,מִזְרָ֔חָהtoward the eastNoun
6944 [e]qō-ḏešקֹ֖דֶשׁ[shall be] holyNoun
3068 [e]Yah-weh;לַֽיהוָ֑הto the LORDNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5428 [e]yin-nā-ṯêšיִנָּתֵ֧שׁdo be plucked upVerb
3808 [e]wə-lō-וְֽלֹא־norAdv
2040 [e]yê-hā-rêsיֵהָרֵ֛סthrown downVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֖וֹדany moreSubst
5769 [e]lə-‘ō-w-lām.לְעוֹלָֽם׃foreverNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 31:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־הָעֵ֣מֶק הַפְּגָרִ֣ים ׀ וְהַדֶּ֡שֶׁן וְכָֽל־ [הַשְּׁרֵמֹות כ] (הַשְּׁדֵמֹות֩ ק) עַד־נַ֨חַל קִדְרֹ֜ון עַד־פִּנַּ֨ת שַׁ֤עַר הַסּוּסִים֙ מִזְרָ֔חָה קֹ֖דֶשׁ לַֽיהוָ֑ה לֹֽא־יִנָּתֵ֧שׁ וְֽלֹא־יֵהָרֵ֛ס עֹ֖וד לְעֹולָֽם׃ ס

ירמיה 31:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־העמק הפגרים ׀ והדשן וכל־ [השרמות כ] (השדמות ק) עד־נחל קדרון עד־פנת שער הסוסים מזרחה קדש ליהוה לא־ינתש ולא־יהרס עוד לעולם׃ ס

Links
Jeremiah 31:40Jeremiah 31:40 Text AnalysisJeremiah 31:40 InterlinearJeremiah 31:40 MultilingualJeremiah 31:40 TSKJeremiah 31:40 Cross ReferencesJeremiah 31:40 Bible HubJeremiah 31:40 Biblia ParalelaJeremiah 31:40 Chinese BibleJeremiah 31:40 French BibleJeremiah 31:40 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 31:39
Top of Page
Top of Page