Jeremiah 32:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]ū-ḇā-’ūוּבָ֣אוּand shall comeVerb
3778 [e]hak-kaś-dîm,הַכַּשְׂדִּ֗יםthe ChaldeansNoun
3898 [e]han-nil-ḥā-mîmהַנִּלְחָמִים֙that fightVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֣ירcityNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתthisPro
3341 [e]wə-hiṣ-ṣî-ṯūוְהִצִּ֜יתוּand setVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֥ירcityNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּ֛אתon thisPro
784 [e]bā-’êšבָּאֵ֖שׁon fireNoun
8313 [e]ū-śə-rā-p̄ū-hā;וּשְׂרָפ֑וּהָand burnVerb
854 [e]wə-’êṯוְאֵ֣תand withPrep
1004 [e]hab-bāt-tîmהַבָּתִּ֡יםit with the housesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩whosePrt
6999 [e]qiṭ-ṭə-rūקִטְּר֨וּthey have offered incenseVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1406 [e]gag-gō-w-ṯê-hemגַּגּֽוֹתֵיהֶ֜םroofsNoun
1168 [e]lab-ba-‘al,לַבַּ֗עַלto BaalNoun
5258 [e]wə-his-si-ḵūוְהִסִּ֤כוּand poured outVerb
5262 [e]nə-sā-ḵîmנְסָכִים֙drink offeringsNoun
430 [e]lê-lō-hîmלֵאלֹהִ֣יםgodsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîm,אֲחֵרִ֔יםto otherAdj
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֖עַןto the end thatSubst
3707 [e]haḵ-‘i-sê-nî.הַכְעִסֵֽנִי׃provoke me to angerVerb
Hebrew Texts
ירמיה 32:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבָ֣אוּ הַכַּשְׂדִּ֗ים הַנִּלְחָמִים֙ עַל־הָעִ֣יר הַזֹּ֔את וְהִצִּ֜יתוּ אֶת־הָעִ֥יר הַזֹּ֛את בָּאֵ֖שׁ וּשְׂרָפ֑וּהָ וְאֵ֣ת הַבָּתִּ֡ים אֲשֶׁר֩ קִטְּר֨וּ עַל־גַּגֹּֽותֵיהֶ֜ם לַבַּ֗עַל וְהִסִּ֤כוּ נְסָכִים֙ לֵאלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים לְמַ֖עַן הַכְעִסֵֽנִי׃

ירמיה 32:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובאו הכשדים הנלחמים על־העיר הזאת והציתו את־העיר הזאת באש ושרפוה ואת הבתים אשר קטרו על־גגותיהם לבעל והסכו נסכים לאלהים אחרים למען הכעסני׃

Links
Jeremiah 32:29Jeremiah 32:29 Text AnalysisJeremiah 32:29 InterlinearJeremiah 32:29 MultilingualJeremiah 32:29 TSKJeremiah 32:29 Cross ReferencesJeremiah 32:29 Bible HubJeremiah 32:29 Biblia ParalelaJeremiah 32:29 Chinese BibleJeremiah 32:29 French BibleJeremiah 32:29 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 32:28
Top of Page
Top of Page