Jeremiah 32:44
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7704 [e]śā-ḏō-wṯשָׂד֞וֹתfieldsNoun
3701 [e]bak-ke-sep̄בַּכֶּ֣סֶףfor moneyNoun
7069 [e]yiq-nū,יִקְנ֗וּMen shall buyVerb
3789 [e]wə-ḵā-ṯō-wḇוְכָת֨וֹבand subscribeVerb
5612 [e]bas-sê-p̄erבַּסֵּ֥פֶר ׀evidencesNoun
2856 [e]wə-ḥā-ṯō-wmוְחָתוֹם֮and sealVerb
5749 [e]wə-hā-‘êḏוְהָעֵ֣ד[them] and takeVerb
5707 [e]‘ê-ḏîmעֵדִים֒witnessesNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֨רֶץin the landNoun
1144 [e]bin-yā-minבִּנְיָמִ֜ןof BenjaminNoun
5439 [e]ū-ḇis-ḇî-ḇêוּבִסְבִיבֵ֣יand in the places aboutSubst
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֗םJerusalemNoun
5892 [e]ū-ḇə-‘ā-rêוּבְעָרֵ֤יand in the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
5892 [e]ū-ḇə-‘ā-rêוּבְעָרֵ֣יand in the citiesNoun
2022 [e]hā-hār,הָהָ֔רof the mountainsNoun
5892 [e]ū-ḇə-‘ā-rêוּבְעָרֵ֥יand in the citiesNoun
8219 [e]haš-šə-p̄ê-lāhהַשְּׁפֵלָ֖הof the valleyNoun
5892 [e]ū-ḇə-‘ā-rêוּבְעָרֵ֣יand in the citiesNoun
5045 [e]han-ne-ḡeḇ;הַנֶּ֑גֶבof the southNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7725 [e]’ā-šîḇאָשִׁ֥יבto returnVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7622 [e]šə-ḇū-ṯāmשְׁבוּתָ֖םI will cause their captivityNoun
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
  פ -  
Hebrew Texts
ירמיה 32:44 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׂדֹ֞ות בַּכֶּ֣סֶף יִקְנ֗וּ וְכָתֹ֨וב בַּסֵּ֥פֶר ׀ וְחָתֹום֮ וְהָעֵ֣ד עֵדִים֒ בְּאֶ֨רֶץ בִּנְיָמִ֜ן וּבִסְבִיבֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֗ם וּבְעָרֵ֤י יְהוּדָה֙ וּבְעָרֵ֣י הָהָ֔ר וּבְעָרֵ֥י הַשְּׁפֵלָ֖ה וּבְעָרֵ֣י הַנֶּ֑גֶב כִּֽי־אָשִׁ֥יב אֶת־שְׁבוּתָ֖ם נְאֻם־יְהוָֽה׃ פ

ירמיה 32:44 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שדות בכסף יקנו וכתוב בספר ׀ וחתום והעד עדים בארץ בנימן ובסביבי ירושלם ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השפלה ובערי הנגב כי־אשיב את־שבותם נאם־יהוה׃ פ

Links
Jeremiah 32:44Jeremiah 32:44 Text AnalysisJeremiah 32:44 InterlinearJeremiah 32:44 MultilingualJeremiah 32:44 TSKJeremiah 32:44 Cross ReferencesJeremiah 32:44 Bible HubJeremiah 32:44 Biblia ParalelaJeremiah 32:44 Chinese BibleJeremiah 32:44 French BibleJeremiah 32:44 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 32:43
Top of Page
Top of Page