Jeremiah 36:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3414 [e]wə-yir-mə-yā-hūוְיִרְמְיָ֜הוּThen JeremiahNoun
3947 [e]lā-qaḥלָקַ֣ח ׀tookVerb
4039 [e]mə-ḡil-lāhמְגִלָּ֣הrollNoun
312 [e]’a-ḥe-reṯ,אַחֶ֗רֶתanotherAdj
5414 [e]way-yit-tə-nāhוַֽיִּתְּנָהּ֮and gaveVerb
413 [e]’el-אֶל־it untoPrep
1263 [e]bā-rūḵבָּר֣וּךְBaruchNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5374 [e]nê-rî-yā-hūנֵרִיָּהוּ֮of NeriahNoun
5608 [e]has-sō-p̄êrהַסֹּפֵר֒the scribeVerb
3789 [e]way-yiḵ-tōḇוַיִּכְתֹּ֤בand who wroteVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֙יהָ֙thereinPrep
6310 [e]mip-pîמִפִּ֣יon it at the dictationNoun
3414 [e]yir-mə-yā-hū,יִרְמְיָ֔הוּof JeremiahNoun
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יthe wordsNoun
5612 [e]has-sê-p̄er,הַסֵּ֔פֶרof the bookNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
8313 [e]śā-rap̄שָׂרַ֛ףhad burnedVerb
3079 [e]yə-hō-w-yā-qîmיְהוֹיָקִ֥יםJehoiakimNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
784 [e]bā-’êš;בָּאֵ֑שׁin the fireNoun
5750 [e]wə-‘ō-wḏוְע֨וֹדand besidesSubst
3254 [e]nō-w-sap̄נוֹסַ֧ףthere were addedVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֛םtoPrep
1697 [e]də-ḇā-rîmדְּבָרִ֥יםwords themNoun
7227 [e]rab-bîmרַבִּ֖יםmanyAdj
1992 [e]kā-hêm-māh.כָּהֵֽמָּה׃likePro
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 36:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיִרְמְיָ֜הוּ לָקַ֣ח ׀ מְגִלָּ֣ה אַחֶ֗רֶת וַֽיִּתְּנָהּ֮ אֶל־בָּר֣וּךְ בֶּן־נֵרִיָּהוּ֮ הַסֹּפֵר֒ וַיִּכְתֹּ֤ב עָלֶ֙יהָ֙ מִפִּ֣י יִרְמְיָ֔הוּ אֵ֚ת כָּל־דִּבְרֵ֣י הַסֵּ֔פֶר אֲשֶׁ֥ר שָׂרַ֛ף יְהֹויָקִ֥ים מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֖ה בָּאֵ֑שׁ וְעֹ֨וד נֹוסַ֧ף עֲלֵיהֶ֛ם דְּבָרִ֥ים רַבִּ֖ים כָּהֵֽמָּה׃ ס

ירמיה 36:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירמיהו לקח ׀ מגלה אחרת ויתנה אל־ברוך בן־נריהו הספר ויכתב עליה מפי ירמיהו את כל־דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך־יהודה באש ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה׃ ס

Links
Jeremiah 36:32Jeremiah 36:32 Text AnalysisJeremiah 36:32 InterlinearJeremiah 36:32 MultilingualJeremiah 36:32 TSKJeremiah 36:32 Cross ReferencesJeremiah 36:32 Bible HubJeremiah 36:32 Biblia ParalelaJeremiah 36:32 Chinese BibleJeremiah 36:32 French BibleJeremiah 36:32 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 36:31
Top of Page
Top of Page