Jeremiah 40:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3110 [e]wə-yō-w-ḥā-nānוְיוֹחָנָ֣ןThen JohananNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
7143 [e]qā-rê-aḥקָרֵ֡חַof KareahNoun
559 [e]’ā-marאָמַ֣רspokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1436 [e]gə-ḏal-yā-hūגְּדַלְיָהוּ֩GedaliahNoun
5643 [e]ḇas-sê-ṯerבַסֵּ֨תֶרsecretlyNoun
4709 [e]bam-miṣ-pāhבַּמִּצְפָּ֜הin MizpahNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
1980 [e]’ê-lə-ḵāhאֵ֤לְכָהLet me goVerb
4994 [e]נָּא֙I prayInj
5221 [e]wə-’ak-kehוְאַכֶּה֙and I will slayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3458 [e]yiš-mā-‘êlיִשְׁמָעֵ֣אלIshmaelNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5418 [e]nə-ṯan-yāh,נְתַנְיָ֔הof NethaniahNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֖ישׁand manNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3045 [e]yê-ḏā‘;יֵדָ֑עshall knowVerb
4100 [e]lām-māhלָ֧מָּהWhyPro
5221 [e]yak-kek-kāhיַכֶּ֣כָּהshould he takeVerb
5315 [e]ne-p̄eš,נֶּ֗פֶשׁyour lifeNoun
6327 [e]wə-nā-p̄ō-ṣūוְנָפֹ֙צוּ֙and you should be scattered youVerb
3605 [e]kāl-כָּל־all youNoun
3064 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הthat all the JewsNoun
6908 [e]han-niq-bā-ṣîmהַנִּקְבָּצִ֣יםthat are gatheredVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֔יךָuntoPrep
6 [e]wə-’ā-ḇə-ḏāhוְאָבְדָ֖הand perishVerb
7611 [e]šə-’ê-rîṯשְׁאֵרִ֥יתthe remnantNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃the JewsNoun
Hebrew Texts
ירמיה 40:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֹוחָנָ֣ן בֶּן־קָרֵ֡חַ אָמַ֣ר אֶל־גְּדַלְיָהוּ֩ בַסֵּ֨תֶר בַּמִּצְפָּ֜ה לֵאמֹ֗ר אֵ֤לְכָה נָּא֙ וְאַכֶּה֙ אֶת־יִשְׁמָעֵ֣אל בֶּן־נְתַנְיָ֔ה וְאִ֖ישׁ לֹ֣א יֵדָ֑ע לָ֧מָּה יַכֶּ֣כָּה נֶּ֗פֶשׁ וְנָפֹ֙צוּ֙ כָּל־יְהוּדָ֔ה הַנִּקְבָּצִ֣ים אֵלֶ֔יךָ וְאָבְדָ֖ה שְׁאֵרִ֥ית יְהוּדָֽה׃

ירמיה 40:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויוחנן בן־קרח אמר אל־גדליהו בסתר במצפה לאמר אלכה נא ואכה את־ישמעאל בן־נתניה ואיש לא ידע למה יככה נפש ונפצו כל־יהודה הנקבצים אליך ואבדה שארית יהודה׃

Links
Jeremiah 40:15Jeremiah 40:15 Text AnalysisJeremiah 40:15 InterlinearJeremiah 40:15 MultilingualJeremiah 40:15 TSKJeremiah 40:15 Cross ReferencesJeremiah 40:15 Bible HubJeremiah 40:15 Biblia ParalelaJeremiah 40:15 Chinese BibleJeremiah 40:15 French BibleJeremiah 40:15 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 40:14
Top of Page
Top of Page