Jeremiah 42:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]’im-אִם־IfConj
7725 [e]šō-wḇשׁ֤וֹבIf you will stillVerb
3427 [e]tê-šə-ḇūתֵּֽשְׁבוּ֙abideVerb
776 [e]bā-’ā-reṣבָּאָ֣רֶץlandNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתin thisPro
1129 [e]ū-ḇā-nî-ṯîוּבָנִ֤יתִיthen will I buildVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶם֙youAcc
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
2040 [e]’e-hĕ-rōs,אֶהֱרֹ֔סdo [you] pull downVerb
5193 [e]wə-nā-ṭa‘-tîוְנָטַעְתִּ֥יand I will plantVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֖םyouAcc
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
5428 [e]’et-tō-wōš;אֶתּ֑וֹשׁdo [you] pluck upVerb
3588 [e]כִּ֤יforConj
5162 [e]ni-ḥam-tîנִחַ֙מְתִּי֙I repent meVerb
413 [e]’el-אֶל־ofPrep
7451 [e]hā-rā-‘āh,הָ֣רָעָ֔הthe evilAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
6213 [e]‘ā-śî-ṯîעָשִׂ֖יתִיI have doneVerb
  lā-ḵem.לָכֶֽם׃toPrep
Hebrew Texts
ירמיה 42:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִם־שֹׁ֤וב תֵּֽשְׁבוּ֙ בָּאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את וּבָנִ֤יתִי אֶתְכֶם֙ וְלֹ֣א אֶהֱרֹ֔ס וְנָטַעְתִּ֥י אֶתְכֶ֖ם וְלֹ֣א אֶתֹּ֑ושׁ כִּ֤י נִחַ֙מְתִּי֙ אֶל־הָ֣רָעָ֔ה אֲשֶׁ֥ר עָשִׂ֖יתִי לָכֶֽם׃

ירמיה 42:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אם־שוב תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא אהרס ונטעתי אתכם ולא אתוש כי נחמתי אל־הרעה אשר עשיתי לכם׃

Links
Jeremiah 42:10Jeremiah 42:10 Text AnalysisJeremiah 42:10 InterlinearJeremiah 42:10 MultilingualJeremiah 42:10 TSKJeremiah 42:10 Cross ReferencesJeremiah 42:10 Bible HubJeremiah 42:10 Biblia ParalelaJeremiah 42:10 Chinese BibleJeremiah 42:10 French BibleJeremiah 42:10 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 42:9
Top of Page
Top of Page