Jeremiah 44:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]wə-lā-qaḥ-tîוְלָקַחְתִּ֞יAnd I will takeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7611 [e]šə-’ê-rîṯשְׁאֵרִ֣יתthe remnantNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7760 [e]śā-mūשָׂ֨מוּhave setVerb
6440 [e]p̄ə-nê-hemפְנֵיהֶ֜םtheir facesNoun
935 [e]lā-ḇō-wלָב֣וֹאon enteringVerb
776 [e]’e-reṣ-אֶֽרֶץ־the landNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַיִם֮of EgyptNoun
1481 [e]lā-ḡūrלָג֣וּרto resideVerb
8033 [e]šāmשָׁם֒thereAdv
8552 [e]wə-ṯam-mūוְתַ֨מּוּand be consumedVerb
3605 [e]ḵōlכֹ֜לallNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֧רֶץin the landNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֣יִםof EgyptNoun
5307 [e]yip-pō-lū,יִפֹּ֗לוּfallVerb
2719 [e]ba-ḥe-reḇבַּחֶ֤רֶבby the swordNoun
7458 [e]bā-rā-‘āḇבָּֽרָעָב֙by famineNoun
8552 [e]yit-tam-mū,יִתַּ֔מּוּ[even] they shall be consumedVerb
6996 [e]miq-qā-ṭōnמִקָּטֹן֙from the leastAdj
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and even toPrep
1419 [e]gā-ḏō-wl,גָּד֔וֹלthe greatestAdj
2719 [e]ba-ḥe-reḇבַּחֶ֥רֶבby the swordNoun
7458 [e]ū-ḇā-rā-‘āḇוּבָרָעָ֖בand by the famineNoun
4191 [e]yā-mu-ṯū;יָמֻ֑תוּthey shall dieVerb
1961 [e]wə-hā-yūוְהָיוּ֙and they shall beVerb
423 [e]lə-’ā-lāhלְאָלָ֣הan execrationNoun
8047 [e]lə-šam-māh,לְשַׁמָּ֔הan astonishmentNoun
7045 [e]wə-liq-lā-lāhוְלִקְלָלָ֖הand a curseNoun
2781 [e]ū-lə-ḥer-pāh.וּלְחֶרְפָּֽה׃and a reproachNoun
Hebrew Texts
ירמיה 44:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַחְתִּ֞י אֶת־שְׁאֵרִ֣ית יְהוּדָ֗ה אֲשֶׁר־שָׂ֨מוּ פְנֵיהֶ֜ם לָבֹ֣וא אֶֽרֶץ־מִצְרַיִם֮ לָג֣וּר שָׁם֒ וְתַ֨מּוּ כֹ֜ל בְּאֶ֧רֶץ מִצְרַ֣יִם יִפֹּ֗לוּ בַּחֶ֤רֶב בָּֽרָעָב֙ יִתַּ֔מּוּ מִקָּטֹן֙ וְעַד־גָּדֹ֔ול בַּחֶ֥רֶב וּבָרָעָ֖ב יָמֻ֑תוּ וְהָיוּ֙ לְאָלָ֣ה לְשַׁמָּ֔ה וְלִקְלָלָ֖ה וּלְחֶרְפָּֽה׃

ירמיה 44:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקחתי את־שארית יהודה אשר־שמו פניהם לבוא ארץ־מצרים לגור שם ותמו כל בארץ מצרים יפלו בחרב ברעב יתמו מקטן ועד־גדול בחרב וברעב ימתו והיו לאלה לשמה ולקללה ולחרפה׃

Links
Jeremiah 44:12Jeremiah 44:12 Text AnalysisJeremiah 44:12 InterlinearJeremiah 44:12 MultilingualJeremiah 44:12 TSKJeremiah 44:12 Cross ReferencesJeremiah 44:12 Bible HubJeremiah 44:12 Biblia ParalelaJeremiah 44:12 Chinese BibleJeremiah 44:12 French BibleJeremiah 44:12 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 44:11
Top of Page
Top of Page