Jeremiah 44:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh-יְהוָֽה־the LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָאוֹת֩of hostsNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֨יthe GodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
859 [e]’at-temאַתֶּ֨םyouPro
802 [e]ū-nə-šê-ḵemוּנְשֵׁיכֶ֜םand your wivesNoun
1696 [e]wat-tə-ḏab-bê-rə-nāhוַתְּדַבֵּ֣רְנָהand have both spokenVerb
6310 [e]bə-p̄î-ḵemבְּפִיכֶם֮with your mouthsNoun
3027 [e]ū-ḇî-ḏê-ḵemוּבִידֵיכֶ֣םand with your handNoun
4390 [e]mil-lê-ṯemמִלֵּאתֶ֣ם ׀fulfilledVerb
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֒sayingVerb
6213 [e]‘ā-śōhעָשֹׂ֨הWe will surelyVerb
6213 [e]na-‘ă-śehנַעֲשֶׂ֜הperformVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5088 [e]nə-ḏā-rê-nū,נְדָרֵ֗ינוּour vowsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
5087 [e]nā-ḏar-nūנָדַ֙רְנוּ֙we have vowedVerb
6999 [e]lə-qaṭ-ṭêrלְקַטֵּר֙to burnVerb
4446 [e]lim-le-ḵeṯלִמְלֶ֣כֶתto the queenNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֔יִםof heavenNoun
5258 [e]ū-lə-has-sêḵוּלְהַסֵּ֥ךְand to pour outVerb
  lāhלָ֖הּtoPrep
5262 [e]nə-sā-ḵîm;נְסָכִ֑יםdrink offeringsNoun
6965 [e]hā-qêmהָקֵ֤יםto her you will surelyVerb
6965 [e]tā-qî-mə-nāhתָּקִ֙ימְנָה֙accomplishVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5088 [e]niḏ-rê-ḵem,נִדְרֵיכֶ֔םyour vowsNoun
6213 [e]wə-‘ā-śōhוְעָשֹׂ֥הand surelyVerb
6213 [e]ṯa-‘ă-śe-nāhתַעֲשֶׂ֖ינָהperformVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5088 [e]niḏ-rê-ḵem.נִדְרֵיכֶֽם׃your vowsNoun
  פ -  
Hebrew Texts
ירמיה 44:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּֽה־אָמַ֣ר יְהוָֽה־צְבָאֹות֩ אֱלֹהֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל לֵאמֹ֗ר אַתֶּ֨ם וּנְשֵׁיכֶ֜ם וַתְּדַבֵּ֣רְנָה בְּפִיכֶם֮ וּבִידֵיכֶ֣ם מִלֵּאתֶ֣ם ׀ לֵאמֹר֒ עָשֹׂ֨ה נַעֲשֶׂ֜ה אֶת־נְדָרֵ֗ינוּ אֲשֶׁ֤ר נָדַ֙רְנוּ֙ לְקַטֵּר֙ לִמְלֶ֣כֶת הַשָּׁמַ֔יִם וּלְהַסֵּ֥ךְ לָ֖הּ נְסָכִ֑ים הָקֵ֤ים תָּקִ֙ימְנָה֙ אֶת־נִדְרֵיכֶ֔ם וְעָשֹׂ֥ה תַעֲשֶׂ֖ינָה אֶת־נִדְרֵיכֶֽם׃ פ

ירמיה 44:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה־אמר יהוה־צבאות אלהי ישראל לאמר אתם ונשיכם ותדברנה בפיכם ובידיכם מלאתם ׀ לאמר עשה נעשה את־נדרינו אשר נדרנו לקטר למלכת השמים ולהסך לה נסכים הקים תקימנה את־נדריכם ועשה תעשינה את־נדריכם׃ פ

Links
Jeremiah 44:25Jeremiah 44:25 Text AnalysisJeremiah 44:25 InterlinearJeremiah 44:25 MultilingualJeremiah 44:25 TSKJeremiah 44:25 Cross ReferencesJeremiah 44:25 Bible HubJeremiah 44:25 Biblia ParalelaJeremiah 44:25 Chinese BibleJeremiah 44:25 French BibleJeremiah 44:25 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 44:24
Top of Page
Top of Page