Jeremiah 44:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōhכֹּ֣ה ׀ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֣יI am goingAdv
5414 [e]nō-ṯênנֹ֠תֵןI will giveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
  par-‘ōhפַּרְעֹ֨ה -  
6548 [e]ḥā-p̄ə-ra‘חָפְרַ֤עPharaoh HophraNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
4714 [e]miṣ-ra-yimמִצְרַ֙יִם֙of EgyptNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣דto the handNoun
341 [e]’ō-yə-ḇāw,אֹֽיְבָ֔יוof his enemiesNoun
3027 [e]ū-ḇə-yaḏוּבְיַ֖דand into the handNoun
1245 [e]mə-ḇaq-šêמְבַקְשֵׁ֣יof those who seekVerb
5315 [e]nap̄-šōw;נַפְשׁ֑וֹhis lifeNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רasPrt
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֜תִּיI gaveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6667 [e]ṣiḏ-qî-yā-hūצִדְקִיָּ֣הוּZedekiahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֨דto the handNoun
5019 [e]nə-ḇū-ḵaḏ-reṣ-ṣarנְבוּכַדְרֶאצַּ֧רof NebuchadnezzarNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
894 [e]bā-ḇelבָּבֶ֛לof BabylonNoun
341 [e]’ō-yə-ḇōwאֹיְב֖וֹhis enemyNoun
1245 [e]ū-mə-ḇaq-qêšוּמְבַקֵּ֥שׁthat soughtVerb
5315 [e]nap̄-šōw.נַפְשֽׁוֹ׃his lifeNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 44:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה הִנְנִ֣י נֹ֠תֵן אֶת־פַּרְעֹ֨ה חָפְרַ֤ע מֶֽלֶךְ־מִצְרַ֙יִם֙ בְּיַ֣ד אֹֽיְבָ֔יו וּבְיַ֖ד מְבַקְשֵׁ֣י נַפְשֹׁ֑ו כַּאֲשֶׁ֨ר נָתַ֜תִּי אֶת־צִדְקִיָּ֣הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֗ה בְּיַ֨ד נְבוּכַדְרֶאצַּ֧ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֛ל אֹיְבֹ֖ו וּמְבַקֵּ֥שׁ נַפְשֹֽׁו׃ ס

ירמיה 44:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה ׀ אמר יהוה הנני נתן את־פרעה חפרע מלך־מצרים ביד איביו וביד מבקשי נפשו כאשר נתתי את־צדקיהו מלך־יהודה ביד נבוכדראצר מלך־בבל איבו ומבקש נפשו׃ ס

Links
Jeremiah 44:30Jeremiah 44:30 Text AnalysisJeremiah 44:30 InterlinearJeremiah 44:30 MultilingualJeremiah 44:30 TSKJeremiah 44:30 Cross ReferencesJeremiah 44:30 Bible HubJeremiah 44:30 Biblia ParalelaJeremiah 44:30 Chinese BibleJeremiah 44:30 French BibleJeremiah 44:30 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 44:29
Top of Page
Top of Page