Jeremiah 46:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7235 [e]hir-bāhהִרְבָּ֖הHe made manyVerb
3782 [e]kō-wō-šêl;כּוֹשֵׁ֑לto fallVerb
1571 [e]gam-גַּם־YesAdv
5307 [e]nā-p̄alנָפַ֞לfellVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁoneNoun
413 [e]’el-אֶל־onPrep
7453 [e]rê-‘ê-hū,רֵעֵ֗הוּanotherNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙and they saidVerb
6965 [e]qū-māhק֣וּמָה ׀AriseVerb
7725 [e]wə-nā-šu-ḇāhוְנָשֻׁ֣בָהand let us go againVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5971 [e]‘am-mê-nū,עַמֵּ֗נוּour own peopleNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and intoPrep
776 [e]’e-reṣאֶ֙רֶץ֙the landNoun
4138 [e]mō-w-laḏ-tê-nū,מֽוֹלַדְתֵּ֔נוּof our nativityNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יfromNoun
2719 [e]ḥe-reḇחֶ֥רֶבswordNoun
3238 [e]hay-yō-w-nāh.הַיּוֹנָֽה׃the oppressingVerb
Hebrew Texts
ירמיה 46:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִרְבָּ֖ה כֹּושֵׁ֑ל גַּם־נָפַ֞ל אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֗הוּ וַיֹּֽאמְרוּ֙ ק֣וּמָה ׀ וְנָשֻׁ֣בָה אֶל־עַמֵּ֗נוּ וְאֶל־אֶ֙רֶץ֙ מֹֽולַדְתֵּ֔נוּ מִפְּנֵ֖י חֶ֥רֶב הַיֹּונָֽה׃

ירמיה 46:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הרבה כושל גם־נפל איש אל־רעהו ויאמרו קומה ׀ ונשבה אל־עמנו ואל־ארץ מולדתנו מפני חרב היונה׃

Links
Jeremiah 46:16Jeremiah 46:16 Text AnalysisJeremiah 46:16 InterlinearJeremiah 46:16 MultilingualJeremiah 46:16 TSKJeremiah 46:16 Cross ReferencesJeremiah 46:16 Bible HubJeremiah 46:16 Biblia ParalelaJeremiah 46:16 Chinese BibleJeremiah 46:16 French BibleJeremiah 46:16 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 46:15
Top of Page
Top of Page