Jeremiah 49:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3213 [e]hê-lî-lîהֵילִ֨ילִיHowlVerb
2809 [e]ḥeš-bō-wnחֶשְׁבּ֜וֹןO HeshbonNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
7703 [e]šud-də-ḏāh-שֻׁדְּדָה־is spoiledVerb
5857 [e]‘ay,עַ֗יfor AiNoun
6817 [e]ṣə-‘aq-nāhצְעַקְנָה֮cry youVerb
1323 [e]bə-nō-wṯבְּנ֣וֹתdaughersNoun
7237 [e]rab-bāhרַבָּה֒of RabbahNoun
2296 [e]ḥă-ḡō-rə-nāhחֲגֹ֣רְנָהgird youVerb
8242 [e]śaq-qîm,שַׂקִּ֔יםwith sackclothNoun
5594 [e]sə-p̄ō-ḏə-nāhסְפֹ֕דְנָהlamentVerb
7751 [e]wə-hiṯ-šō-w-ṭaṭ-nāhוְהִתְשׁוֹטַ֖טְנָהand run to and froVerb
1448 [e]bag-gə-ḏê-rō-wṯ;בַּגְּדֵר֑וֹתby the hedgesNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
4428 [e]mal-kāmמַלְכָּם֙their kingNoun
1473 [e]bag-gō-w-lāhבַּגּוֹלָ֣הinto exileNoun
1980 [e]yê-lêḵ,יֵלֵ֔ךְshall goVerb
3548 [e]kō-hă-nāwכֹּהֲנָ֥יוwith his priestsNoun
8269 [e]wə-śā-rāwוְשָׂרָ֖יוand his princesNoun
3162 [e]yaḥ-dāw.יַחְדָּֽיו׃togetherNoun
Hebrew Texts
ירמיה 49:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵילִ֨ילִי חֶשְׁבֹּ֜ון כִּ֣י שֻׁדְּדָה־עַ֗י צְעַקְנָה֮ בְּנֹ֣ות רַבָּה֒ חֲגֹ֣רְנָה שַׂקִּ֔ים סְפֹ֕דְנָה וְהִתְשֹׁוטַ֖טְנָה בַּגְּדֵרֹ֑ות כִּ֤י מַלְכָּם֙ בַּגֹּולָ֣ה יֵלֵ֔ךְ כֹּהֲנָ֥יו וְשָׂרָ֖יו יַחְדָּֽיו׃

ירמיה 49:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הילילי חשבון כי שדדה־עי צעקנה בנות רבה חגרנה שקים ספדנה והתשוטטנה בגדרות כי מלכם בגולה ילך כהניו ושריו יחדיו׃

Links
Jeremiah 49:3Jeremiah 49:3 Text AnalysisJeremiah 49:3 InterlinearJeremiah 49:3 MultilingualJeremiah 49:3 TSKJeremiah 49:3 Cross ReferencesJeremiah 49:3 Bible HubJeremiah 49:3 Biblia ParalelaJeremiah 49:3 Chinese BibleJeremiah 49:3 French BibleJeremiah 49:3 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 49:2
Top of Page
Top of Page