Jeremiah 5:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]ha-’ō-w-ṯîהַאוֹתִ֨יyouAcc
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3372 [e]ṯî-rā-’ūתִירָ֜אוּdo FearVerb
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־me? saidNoun
3068 [e]Yah-wehיְהֹוָ֗הthe LORDNoun
518 [e]’imאִ֤םatConj
6440 [e]mip-pā-nayמִפָּנַי֙in My presenceNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
2342 [e]ṯā-ḥî-lū,תָחִ֔ילוּdo trembleVerb
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7760 [e]śam-tîשַׂ֤מְתִּיhave placedVerb
2344 [e]ḥō-wlחוֹל֙the sandNoun
1366 [e]gə-ḇūlגְּב֣וּל[for] the boundNoun
3220 [e]lay-yām,לַיָּ֔םfor the seaNoun
2706 [e]ḥāq-חָק־decreeNoun
5769 [e]‘ō-w-lāmעוֹלָ֖םby a perpetualNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
5674 [e]ya-‘aḇ-ren-hū;יַעַבְרֶ֑נְהוּdo passVerb
1607 [e]way-yiṯ-gā-‘ă-šūוַיִּֽתְגָּעֲשׁוּ֙thereof toss themselvesVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
3201 [e]yū-ḵā-lū,יוּכָ֔לוּdo prevailVerb
1993 [e]wə-hā-mūוְהָמ֥וּand though they roarVerb
1530 [e]ḡal-lāwגַלָּ֖יוand though the wavesNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
5674 [e]ya-‘aḇ-run-hū.יַעַבְרֻֽנְהוּ׃do pass overVerb
Hebrew Texts
ירמיה 5:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַאֹותִ֨י לֹא־תִירָ֜אוּ נְאֻם־יְהֹוָ֗ה אִ֤ם מִפָּנַי֙ לֹ֣א תָחִ֔ילוּ אֲשֶׁר־שַׂ֤מְתִּי חֹול֙ גְּב֣וּל לַיָּ֔ם חָק־עֹולָ֖ם וְלֹ֣א יַעַבְרֶ֑נְהוּ וַיִּֽתְגָּעֲשׁוּ֙ וְלֹ֣א יוּכָ֔לוּ וְהָמ֥וּ גַלָּ֖יו וְלֹ֥א יַעַבְרֻֽנְהוּ׃

ירמיה 5:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
האותי לא־תיראו נאם־יהוה אם מפני לא תחילו אשר־שמתי חול גבול לים חק־עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו׃

Links
Jeremiah 5:22Jeremiah 5:22 Text AnalysisJeremiah 5:22 InterlinearJeremiah 5:22 MultilingualJeremiah 5:22 TSKJeremiah 5:22 Cross ReferencesJeremiah 5:22 Bible HubJeremiah 5:22 Biblia ParalelaJeremiah 5:22 Chinese BibleJeremiah 5:22 French BibleJeremiah 5:22 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 5:21
Top of Page
Top of Page