Jeremiah 51:51
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
954 [e]bō-šə-nūבֹּ֚שְׁנוּWe are confoundedVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
8085 [e]šā-ma‘-nūשָׁמַ֣עְנוּwe have heardVerb
2781 [e]ḥer-pāh,חֶרְפָּ֔הreproachNoun
3680 [e]kis-sə-ṯāhכִּסְּתָ֥הhas coveredVerb
3639 [e]ḵə-lim-māhכְלִמָּ֖הshameNoun
6440 [e]pā-nê-nū;פָּנֵ֑ינוּour facesNoun
3588 [e]כִּ֚יforConj
935 [e]bā-’ūבָּ֣אוּhave comeVerb
2114 [e]zā-rîm,זָרִ֔יםstrangersVerb
5921 [e]‘al-עַֽל־intoPrep
4720 [e]miq-də-šêמִקְדְּשֵׁ֖יthe sanctuariesNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתhouseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 51:51 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֹּ֚שְׁנוּ כִּֽי־שָׁמַ֣עְנוּ חֶרְפָּ֔ה כִּסְּתָ֥ה כְלִמָּ֖ה פָּנֵ֑ינוּ כִּ֚י בָּ֣אוּ זָרִ֔ים עַֽל־מִקְדְּשֵׁ֖י בֵּ֥ית יְהוָֽה׃ ס

ירמיה 51:51 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנו כי־שמענו חרפה כסתה כלמה פנינו כי באו זרים על־מקדשי בית יהוה׃ ס

Links
Jeremiah 51:51Jeremiah 51:51 Text AnalysisJeremiah 51:51 InterlinearJeremiah 51:51 MultilingualJeremiah 51:51 TSKJeremiah 51:51 Cross ReferencesJeremiah 51:51 Bible HubJeremiah 51:51 Biblia ParalelaJeremiah 51:51 Chinese BibleJeremiah 51:51 French BibleJeremiah 51:51 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 51:50
Top of Page
Top of Page