Jeremiah 8:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּה־BeholdPrt
6963 [e]qō-wlק֞וֹלthe voiceNoun
7775 [e]šaw-‘aṯשַֽׁוְעַ֣תof the cryNoun
1323 [e]baṯ-בַּת־of the daughterNoun
5971 [e]‘am-mî,עַמִּ֗יof my peopleNoun
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֙רֶץ֙countryNoun
4801 [e]mar-ḥaq-qîm,מַרְחַקִּ֔יםfrom a distantNoun
3068 [e]Yah-wehהַֽיהוָה֙[is] the LORDNoun
369 [e]’ênאֵ֣יןnotPrt
6726 [e]bə-ṣî-yō-wn,בְּצִיּ֔וֹןin ZionNoun
518 [e]’im-אִם־lo herConj
4428 [e]mal-kāhמַלְכָּ֖הּkingNoun
369 [e]’ênאֵ֣יןnotPrt
  bāh;בָּ֑הּinPrep
4069 [e]mad-dū-a‘,מַדּ֗וּעַher? WhyAdv
3707 [e]hiḵ-‘i-sū-nîהִכְעִס֛וּנִיhave they provoked me to angerVerb
6456 [e]bip̄-si-lê-hemבִּפְסִלֵיהֶ֖םwith their graven imagesNoun
1892 [e]bə-haḇ-lêבְּהַבְלֵ֥יvanitiesNoun
5236 [e]nê-ḵār.נֵכָֽר׃with strangeNoun
Hebrew Texts
ירמיה 8:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּה־קֹ֞ול שַֽׁוְעַ֣ת בַּת־עַמִּ֗י מֵאֶ֙רֶץ֙ מַרְחַקִּ֔ים הַֽיהוָה֙ אֵ֣ין בְּצִיֹּ֔ון אִם־מַלְכָּ֖הּ אֵ֣ין בָּ֑הּ מַדּ֗וּעַ הִכְעִס֛וּנִי בִּפְסִלֵיהֶ֖ם בְּהַבְלֵ֥י נֵכָֽר׃

ירמיה 8:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה־קול שועת בת־עמי מארץ מרחקים היהוה אין בציון אם־מלכה אין בה מדוע הכעסוני בפסליהם בהבלי נכר׃

Links
Jeremiah 8:19Jeremiah 8:19 Text AnalysisJeremiah 8:19 InterlinearJeremiah 8:19 MultilingualJeremiah 8:19 TSKJeremiah 8:19 Cross ReferencesJeremiah 8:19 Bible HubJeremiah 8:19 Biblia ParalelaJeremiah 8:19 Chinese BibleJeremiah 8:19 French BibleJeremiah 8:19 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 8:18
Top of Page
Top of Page