Job 1:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]wə-hā-lə-ḵūוְהָלְכ֤וּAnd wentVerb
1121 [e]ḇā-nāwבָנָיו֙his sonsNoun
6213 [e]wə-‘ā-śūוְעָשׂ֣וּand holdVerb
4960 [e]miš-teh,מִשְׁתֶּ֔הa feastNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֖יתin the houseNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁevery oneNoun
3117 [e]yō-w-mōw;יוֹמ֑וֹhis dayNoun
7971 [e]wə-šā-lə-ḥū,וְשָׁלְח֗וּand sentVerb
7121 [e]wə-qā-rə-’ūוְקָרְאוּ֙and calledVerb
7969 [e]liš-lō-šeṯלִשְׁלֹ֣שֶׁתfor their threeNoun
  [’aḥ-yō-ṯê-hem[אַחְיֹתֵיהֶם -  
  ḵ]כ] -  
269 [e](’aḥ-yō-w-ṯê-hem,(אַחְיֹֽותֵיהֶ֔םsistersNoun
  q)ק) -  
398 [e]le-’ĕ-ḵōlלֶאֱכֹ֥לto eatVerb
8354 [e]wə-liš-tō-wṯוְלִשְׁתּ֖וֹתand to drinkVerb
5973 [e]‘im-mā-hem.עִמָּהֶֽם׃withPrep
Hebrew Texts
איוב 1:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָלְכ֤וּ בָנָיו֙ וְעָשׂ֣וּ מִשְׁתֶּ֔ה בֵּ֖ית אִ֣ישׁ יֹומֹ֑ו וְשָׁלְח֗וּ וְקָרְאוּ֙ לִשְׁלֹ֣שֶׁת [אַחְיֹתֵיהֶם כ] (אַחְיֹֽותֵיהֶ֔ם ק) לֶאֱכֹ֥ל וְלִשְׁתֹּ֖ות עִמָּהֶֽם׃

איוב 1:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת [אחיתיהם כ] (אחיותיהם ק) לאכל ולשתות עמהם׃

Links
Job 1:4Job 1:4 Text AnalysisJob 1:4 InterlinearJob 1:4 MultilingualJob 1:4 TSKJob 1:4 Cross ReferencesJob 1:4 Bible HubJob 1:4 Biblia ParalelaJob 1:4 Chinese BibleJob 1:4 French BibleJob 1:4 German Bible

Bible Hub
Job 1:3
Top of Page
Top of Page