Job 32:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3176 [e]wə-hō-w-ḥal-tîוְ֭הוֹחַלְתִּיwhen I had waitedVerb
3588 [e]kî-כִּי־forConj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
1696 [e]yə-ḏab-bê-rū;יְדַבֵּ֑רוּdo they spokeVerb
3588 [e]כִּ֥יforConj
5975 [e]‘ā-mə-ḏū,עָ֝מְד֗וּstood stillVerb
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
6030 [e]‘ā-nūעָ֥נוּdo answeredVerb
5750 [e]‘ō-wḏ.עֽוֹד׃more ;Subst
Hebrew Texts
איוב 32:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֭הֹוחַלְתִּי כִּי־לֹ֣א יְדַבֵּ֑רוּ כִּ֥י עָ֝מְד֗וּ לֹא־עָ֥נוּ עֹֽוד׃

איוב 32:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והוחלתי כי־לא ידברו כי עמדו לא־ענו עוד׃

Links
Job 32:16Job 32:16 Text AnalysisJob 32:16 InterlinearJob 32:16 MultilingualJob 32:16 TSKJob 32:16 Cross ReferencesJob 32:16 Bible HubJob 32:16 Biblia ParalelaJob 32:16 Chinese BibleJob 32:16 French BibleJob 32:16 German Bible

Bible Hub
Job 32:15
Top of Page
Top of Page