Joshua 15:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]wə-yā-ṣāוְיָצָ֨אAnd went outVerb
1366 [e]hag-gə-ḇūlהַגְּב֜וּלthe borderNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3802 [e]ke-ṯep̄כֶּ֣תֶףthe sideNoun
6138 [e]‘eq-rō-wnעֶקְרוֹן֮of EkronNoun
6828 [e]ṣā-p̄ō-w-nāhצָפוֹנָה֒northwardNoun
8388 [e]wə-ṯā-’arוְתָאַ֤רand was drawnVerb
1366 [e]hag-gə-ḇūlהַגְּבוּל֙the borderNoun
7942 [e]šik-kə-rō-w-nāh,שִׁכְּר֔וֹנָהto ShicronNoun
5674 [e]wə-‘ā-ḇarוְעָבַ֥רand passed alongVerb
2022 [e]har-הַר־to mountNoun
1173 [e]hab-ba-‘ă-lāhהַֽבַּעֲלָ֖הBaalahNoun
3318 [e]wə-yā-ṣāוְיָצָ֣אand went outVerb
2995 [e]yaḇ-nə-’êl;יַבְנְאֵ֑לto JabneelNoun
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֛וּand endedVerb
8444 [e]tō-ṣə-’ō-wṯתֹּצְא֥וֹתthe goings outNoun
1366 [e]hag-gə-ḇūlהַגְּב֖וּלof the borderNoun
3220 [e]yām-māh.יָֽמָּה׃at the seaNoun
Hebrew Texts
יהושע 15:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיָצָ֨א הַגְּב֜וּל אֶל־כֶּ֣תֶף עֶקְרֹון֮ צָפֹונָה֒ וְתָאַ֤ר הַגְּבוּל֙ שִׁכְּרֹ֔ונָה וְעָבַ֥ר הַר־הַֽבַּעֲלָ֖ה וְיָצָ֣א יַבְנְאֵ֑ל וְהָי֛וּ תֹּצְאֹ֥ות הַגְּב֖וּל יָֽמָּה׃

יהושע 15:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצא הגבול אל־כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שכרונה ועבר הר־הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה׃

Links
Joshua 15:11Joshua 15:11 Text AnalysisJoshua 15:11 InterlinearJoshua 15:11 MultilingualJoshua 15:11 TSKJoshua 15:11 Cross ReferencesJoshua 15:11 Bible HubJoshua 15:11 Biblia ParalelaJoshua 15:11 Chinese BibleJoshua 15:11 French BibleJoshua 15:11 German Bible

Bible Hub
Joshua 15:10
Top of Page
Top of Page