Joshua 17:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hî,וַֽיְהִ֗יand Yet it came to passVerb
3588 [e]כִּ֤יwhenConj
2388 [e]ḥā-zə-qūחָֽזְקוּ֙were waxen strongVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
5414 [e]way-yit-tə-nūוַיִּתְּנ֥וּthat they putVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3669 [e]hak-kə-na-‘ă-nîהַֽכְּנַעֲנִ֖יthe CanaanitesAdj
4522 [e]lā-mas;לָמַ֑סto forcedNoun
3423 [e]wə-hō-w-rêšוְהוֹרֵ֖שׁand utterly drive them outVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3423 [e]hō-w-rî-šōw.הוֹרִישֽׁוֹ׃do utterly drive them outVerb
  sס -  
Hebrew Texts
יהושע 17:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְהִ֗י כִּ֤י חָֽזְקוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיִּתְּנ֥וּ אֶת־הַֽכְּנַעֲנִ֖י לָמַ֑ס וְהֹורֵ֖שׁ לֹ֥א הֹורִישֹֽׁו׃ ס

יהושע 17:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את־הכנעני למס והורש לא הורישו׃ ס

Links
Joshua 17:13Joshua 17:13 Text AnalysisJoshua 17:13 InterlinearJoshua 17:13 MultilingualJoshua 17:13 TSKJoshua 17:13 Cross ReferencesJoshua 17:13 Bible HubJoshua 17:13 Biblia ParalelaJoshua 17:13 Chinese BibleJoshua 17:13 French BibleJoshua 17:13 German Bible

Bible Hub
Joshua 17:12
Top of Page
Top of Page