Joshua 21:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1696 [e]way-ḏab-bə-rūוַיְדַבְּר֨וּAnd they spokeVerb
413 [e]’ă-lê-hemאֲלֵיהֶ֜םunto themPrep
7887 [e]bə-ši-lōh,בְּשִׁלֹ֗הat ShilohNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֤רֶץin the landNoun
3667 [e]kə-na-‘anכְּנַ֙עַן֙of CanaanNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙The LORDNoun
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֣הcommandedVerb
3027 [e]ḇə-yaḏ-בְיַד־by the handNoun
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֔הof MosesNoun
5414 [e]lā-ṯeṯ-לָֽתֶת־to giveVerb
  lā-nūלָ֥נוּto usPrep
5892 [e]‘ā-rîmעָרִ֖יםcitiesNoun
3427 [e]lā-šā-ḇeṯ;לָשָׁ֑בֶתto liveVerb
4054 [e]ū-miḡ-rə-šê-henוּמִגְרְשֵׁיהֶ֖ןwith the suburbsNoun
929 [e]liḇ-hem-tê-nū.לִבְהֶמְתֵּֽנוּ׃for our livestockNoun
Hebrew Texts
יהושע 21:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְדַבְּר֨וּ אֲלֵיהֶ֜ם בְּשִׁלֹ֗ה בְּאֶ֤רֶץ כְּנַ֙עַן֙ לֵאמֹ֔ר יְהוָה֙ צִוָּ֣ה בְיַד־מֹשֶׁ֔ה לָֽתֶת־לָ֥נוּ עָרִ֖ים לָשָׁ֑בֶת וּמִגְרְשֵׁיהֶ֖ן לִבְהֶמְתֵּֽנוּ׃

יהושע 21:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד־משה לתת־לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו׃

Links
Joshua 21:2Joshua 21:2 Text AnalysisJoshua 21:2 InterlinearJoshua 21:2 MultilingualJoshua 21:2 TSKJoshua 21:2 Cross ReferencesJoshua 21:2 Bible HubJoshua 21:2 Biblia ParalelaJoshua 21:2 Chinese BibleJoshua 21:2 French BibleJoshua 21:2 German Bible

Bible Hub
Joshua 21:1
Top of Page
Top of Page