Joshua 23:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2388 [e]wa-ḥă-zaq-temוַחֲזַקְתֶּ֣םand courageousVerb
3966 [e]mə-’ōḏ,מְאֹ֔דBe you therefore veryAdj
8104 [e]liš-mōrלִשְׁמֹ֣רto keepVerb
6213 [e]wə-la-‘ă-śō-wṯ,וְלַעֲשׂ֔וֹתand to doVerb
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3789 [e]hak-kā-ṯūḇ,הַכָּת֔וּבthat is writtenVerb
5612 [e]bə-sê-p̄erבְּסֵ֖פֶרin the bookNoun
8451 [e]tō-w-raṯתּוֹרַ֣תof the lawNoun
4872 [e]mō-šeh;מֹשֶׁ֑הof MosesNoun
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֥יnotSubst
5493 [e]sūr-סוּר־do that you turnVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֖נּוּtherefromPrep
3225 [e]yā-mînיָמִ֥ין[to] the right handNoun
8040 [e]ū-śə-mō-wl.וּשְׂמֹֽאול׃[to] or the leftNoun
Hebrew Texts
יהושע 23:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַחֲזַקְתֶּ֣ם מְאֹ֔ד לִשְׁמֹ֣ר וְלַעֲשֹׂ֔ות אֵ֚ת כָּל־הַכָּת֔וּב בְּסֵ֖פֶר תֹּורַ֣ת מֹשֶׁ֑ה לְבִלְתִּ֥י סוּר־מִמֶּ֖נּוּ יָמִ֥ין וּשְׂמֹֽאול׃

יהושע 23:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחזקתם מאד לשמר ולעשות את כל־הכתוב בספר תורת משה לבלתי סור־ממנו ימין ושמאול׃

Links
Joshua 23:6Joshua 23:6 Text AnalysisJoshua 23:6 InterlinearJoshua 23:6 MultilingualJoshua 23:6 TSKJoshua 23:6 Cross ReferencesJoshua 23:6 Bible HubJoshua 23:6 Biblia ParalelaJoshua 23:6 Chinese BibleJoshua 23:6 French BibleJoshua 23:6 German Bible

Bible Hub
Joshua 23:5
Top of Page
Top of Page