Joshua 3:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
389 [e]’aḵאַ֣ךְ ׀YetAdv
7350 [e]rā-ḥō-wqרָח֣וֹקa spaceAdj
1961 [e]yih-yeh,יִהְיֶ֗הthere shall beVerb
996 [e]bê-nê-ḵemבֵּֽינֵיכֶם֙betweenPrep
  [ū-ḇê-nōw[וּבֵינֹו -  
  ḵ]כ] -  
996 [e](ū-ḇê-nāw,(וּבֵינָ֔יוamongPrep
  q)ק) -  
505 [e]kə-’al-pa-yimכְּאַלְפַּ֥יִםof about 2 000Noun
520 [e]’am-māhאַמָּ֖הcubitsNoun
4060 [e]bam-mid-dāh;בַּמִּדָּ֑הby measureNoun
408 [e]’al-אַֽל־come not nearAdv
7126 [e]tiq-rə-ḇūתִּקְרְב֣וּ.. .. ..Verb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto itPrep
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֤עַןto the end thatSubst
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־.. .. ..Prt
3045 [e]tê-ḏə-‘ūתֵּֽדְעוּ֙you may knowVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1870 [e]had-de-reḵהַדֶּ֙רֶךְ֙the wayNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רby thatPrt
1980 [e]tê-lə-ḵū-תֵּֽלְכוּ־you must goVerb
  ḇāh,בָ֔הּinPrep
3588 [e]כִּ֣יforConj
3808 [e]לֹ֧אnotAdv
5674 [e]‘ă-ḇar-temעֲבַרְתֶּ֛םdo passedVerb
1870 [e]bad-de-reḵבַּדֶּ֖רֶךְ[this] wayNoun
8543 [e]mit-tə-mō-wlמִתְּמ֥וֹלbeforeAdv
8032 [e]šil-šō-wm.שִׁלְשֽׁוֹם׃before that timeAdv
  sס -  
Hebrew Texts
יהושע 3:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַ֣ךְ ׀ רָחֹ֣וק יִהְיֶ֗ה בֵּֽינֵיכֶם֙ [וּבֵינֹו כ] (וּבֵינָ֔יו ק) כְּאַלְפַּ֥יִם אַמָּ֖ה בַּמִּדָּ֑ה אַֽל־תִּקְרְב֣וּ אֵלָ֗יו לְמַ֤עַן אֲשֶׁר־תֵּֽדְעוּ֙ אֶת־הַדֶּ֙רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר תֵּֽלְכוּ־בָ֔הּ כִּ֣י לֹ֧א עֲבַרְתֶּ֛ם בַּדֶּ֖רֶךְ מִתְּמֹ֥ול שִׁלְשֹֽׁום׃ ס

יהושע 3:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אך ׀ רחוק יהיה ביניכם [ובינו כ] (וביניו ק) כאלפים אמה במדה אל־תקרבו אליו למען אשר־תדעו את־הדרך אשר תלכו־בה כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום׃ ס

Links
Joshua 3:4Joshua 3:4 Text AnalysisJoshua 3:4 InterlinearJoshua 3:4 MultilingualJoshua 3:4 TSKJoshua 3:4 Cross ReferencesJoshua 3:4 Bible HubJoshua 3:4 Biblia ParalelaJoshua 3:4 Chinese BibleJoshua 3:4 French BibleJoshua 3:4 German Bible

Bible Hub
Joshua 3:3
Top of Page
Top of Page