Joshua 8:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֨יתָAnd you shall doVerb
5857 [e]lā-‘ayלָעַ֜יto AiNoun
4428 [e]ū-lə-mal-kāh,וּלְמַלְכָּ֗הּand her kingNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רasPrt
6213 [e]‘ā-śî-ṯāעָשִׂ֤יתָyou didVerb
3405 [e]lî-rî-ḥōwלִֽירִיחוֹ֙to JerichoNoun
4428 [e]ū-lə-mal-kāh,וּלְמַלְכָּ֔הּand her kingNoun
7535 [e]raq-רַק־onlyAdv
7998 [e]šə-lā-lāhשְׁלָלָ֥הּthe spoilNoun
929 [e]ū-ḇə-hem-tāhוּבְהֶמְתָּ֖הּand the livestockNoun
962 [e]tā-ḇōz-zūתָּבֹ֣זּוּshall you take for a preyVerb
  lā-ḵem;לָכֶ֑םtoPrep
7760 [e]śîm-שִׂים־layVerb
  lə-ḵāלְךָ֥to youPrep
693 [e]’ō-rêḇאֹרֵ֛בan ambushVerb
5892 [e]lā-‘îrלָעִ֖ירfor the cityNoun
310 [e]mê-’a-ḥă-re-hā.מֵאַחֲרֶֽיהָ׃behindAdv
Hebrew Texts
יהושע 8:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָשִׂ֨יתָ לָעַ֜י וּלְמַלְכָּ֗הּ כַּאֲשֶׁ֨ר עָשִׂ֤יתָ לִֽירִיחֹו֙ וּלְמַלְכָּ֔הּ רַק־שְׁלָלָ֥הּ וּבְהֶמְתָּ֖הּ תָּבֹ֣זּוּ לָכֶ֑ם שִׂים־לְךָ֥ אֹרֵ֛ב לָעִ֖יר מֵאַחֲרֶֽיהָ׃

יהושע 8:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה רק־שללה ובהמתה תבזו לכם שים־לך ארב לעיר מאחריה׃

Links
Joshua 8:2Joshua 8:2 Text AnalysisJoshua 8:2 InterlinearJoshua 8:2 MultilingualJoshua 8:2 TSKJoshua 8:2 Cross ReferencesJoshua 8:2 Bible HubJoshua 8:2 Biblia ParalelaJoshua 8:2 Chinese BibleJoshua 8:2 French BibleJoshua 8:2 German Bible

Bible Hub
Joshua 8:1
Top of Page
Top of Page