Judges 14:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1058 [e]wat-tê-ḇəkוַתֵּבְךְּ֩and weptVerb
802 [e]’ê-šeṯאֵ֨שֶׁתwifeNoun
8123 [e]šim-šō-wnשִׁמְשׁ֜וֹןof SamsonNoun
5921 [e]‘ā-lāw,עָלָ֗יוbeforePrep
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
7535 [e]raq-רַק־you do butAdv
8130 [e]śə-nê-ṯa-nîשְׂנֵאתַ֙נִי֙hate meVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אnot meAdv
157 [e]’ă-haḇ-tā-nî,אֲהַבְתָּ֔נִיand LoveVerb
2420 [e]ha-ḥî-ḏāhהַֽחִידָ֥הa riddleNoun
2330 [e]ḥaḏ-tāחַ֙דְתָּ֙you have put forthVerb
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֣יto the sonsNoun
5971 [e]‘am-mî,עַמִּ֔יof my peopleNoun
  wə-lîוְלִ֖יand 
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5046 [e]hig-gaḏ-tāh;הִגַּ֑דְתָּהdo toldVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd he saidVerb
  lāh,לָ֗הּto herPrep
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBehold [it]Prt
1 [e]lə-’ā-ḇîלְאָבִ֧יmy fatherNoun
517 [e]ū-lə-’im-mîוּלְאִמִּ֛יnor my motherNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
5046 [e]hig-gaḏ-tîהִגַּ֖דְתִּיdo toldVerb
  wə-lāḵוְלָ֥ךְand 
5046 [e]’ag-gîḏ.אַגִּֽיד׃shall I tellVerb
Hebrew Texts
שופטים 14:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֵּבְךְּ֩ אֵ֨שֶׁת שִׁמְשֹׁ֜ון עָלָ֗יו וַתֹּ֙אמֶר֙ רַק־שְׂנֵאתַ֙נִי֙ וְלֹ֣א אֲהַבְתָּ֔נִי הַֽחִידָ֥ה חַ֙דְתָּ֙ לִבְנֵ֣י עַמִּ֔י וְלִ֖י לֹ֣א הִגַּ֑דְתָּה וַיֹּ֣אמֶר לָ֗הּ הִנֵּ֨ה לְאָבִ֧י וּלְאִמִּ֛י לֹ֥א הִגַּ֖דְתִּי וְלָ֥ךְ אַגִּֽיד׃

שופטים 14:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותבך אשת שמשון עליו ותאמר רק־שנאתני ולא אהבתני החידה חדת לבני עמי ולי לא הגדתה ויאמר לה הנה לאבי ולאמי לא הגדתי ולך אגיד׃

Links
Judges 14:16Judges 14:16 Text AnalysisJudges 14:16 InterlinearJudges 14:16 MultilingualJudges 14:16 TSKJudges 14:16 Cross ReferencesJudges 14:16 Bible HubJudges 14:16 Biblia ParalelaJudges 14:16 Chinese BibleJudges 14:16 French BibleJudges 14:16 German Bible

Bible Hub
Judges 14:15
Top of Page
Top of Page