Judges 16:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
1807 [e]də-lî-lāhדְּלִילָה֙DelilahNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8123 [e]šim-šō-wn,שִׁמְשׁ֔וֹןSamsonNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּה֙BeholdPrt
2048 [e]hê-ṯal-tāהֵתַ֣לְתָּyou have mockedVerb
  bî,בִּ֔יin mePrep
1696 [e]wat-tə-ḏab-bêrוַתְּדַבֵּ֥רand toldVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֖יuntoPrep
3576 [e]kə-zā-ḇîm;כְּזָבִ֑יםfailVerb
6258 [e]‘at-tāhעַתָּה֙nowAdv
5046 [e]hag-gî-ḏāh-הַגִּֽידָה־tell meVerb
4994 [e]נָּ֣אI prayInj
  lî,לִ֔יtoPrep
4100 [e]bam-mehבַּמֶּ֖הwith whichPro
631 [e]tê-’ā-sêr.תֵּאָסֵֽר׃you might be boundVerb
Hebrew Texts
שופטים 16:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֤אמֶר דְּלִילָה֙ אֶל־שִׁמְשֹׁ֔ון הִנֵּה֙ הֵתַ֣לְתָּ בִּ֔י וַתְּדַבֵּ֥ר אֵלַ֖י כְּזָבִ֑ים עַתָּה֙ הַגִּֽידָה־נָּ֣א לִ֔י בַּמֶּ֖ה תֵּאָסֵֽר׃

שופטים 16:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר דלילה אל־שמשון הנה התלת בי ותדבר אלי כזבים עתה הגידה־נא לי במה תאסר׃

Links
Judges 16:10Judges 16:10 Text AnalysisJudges 16:10 InterlinearJudges 16:10 MultilingualJudges 16:10 TSKJudges 16:10 Cross ReferencesJudges 16:10 Bible HubJudges 16:10 Biblia ParalelaJudges 16:10 Chinese BibleJudges 16:10 French BibleJudges 16:10 German Bible

Bible Hub
Judges 16:9
Top of Page
Top of Page