Judges 16:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wat-tê-reוַתֵּ֣רֶאwhen sawVerb
1807 [e]də-lî-lāh,דְלִילָ֗הDelilahNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
5046 [e]hig-gîḏהִגִּ֣ידhe had toldVerb
  lāhלָהּ֮toPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3820 [e]lib-bōwלִבּוֹ֒his heartNoun
7971 [e]wat-tiš-laḥוַתִּשְׁלַ֡חand she sentVerb
7121 [e]wat-tiq-rāוַתִּקְרָא֩and calledVerb
5633 [e]lə-sar-nêלְסַרְנֵ֨יfor the lordsNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîmפְלִשְׁתִּ֤יםof the PhilistinesAdj
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֙sayingVerb
5927 [e]‘ă-lūעֲל֣וּCome upVerb
6471 [e]hap-pa-‘am,הַפַּ֔עַםthis onceNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5046 [e]hig-gîḏהִגִּ֥ידhe has showedVerb
  [lāh[לָהּ -  
  ḵ]כ] -  
  (lî(לִ֖י -  
  q)ק) -  
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3820 [e]lib-bōw;לִבּ֑וֹhis heartNoun
5927 [e]wə-‘ā-lūוְעָל֤וּand came upVerb
413 [e]’ê-le-hāאֵלֶ֙יהָ֙untoPrep
5633 [e]sar-nêסַרְנֵ֣יThen the lordsNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîm,פְלִשְׁתִּ֔יםof the Philistines herAdj
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַיַּעֲל֥וּand broughtVerb
3701 [e]hak-ke-sep̄הַכֶּ֖סֶףmoneyNoun
3027 [e]bə-yā-ḏām.בְּיָדָֽם׃in their handsNoun
Hebrew Texts
שופטים 16:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֵּ֣רֶא דְּלִילָ֗ה כִּֽי־הִגִּ֣יד לָהּ֮ אֶת־כָּל־לִבֹּו֒ וַתִּשְׁלַ֡ח וַתִּקְרָא֩ לְסַרְנֵ֨י פְלִשְׁתִּ֤ים לֵאמֹר֙ עֲל֣וּ הַפַּ֔עַם כִּֽי־הִגִּ֥יד [לָהּ כ] (לִ֖י ק) אֶת־כָּל־לִבֹּ֑ו וְעָל֤וּ אֵלֶ֙יהָ֙ סַרְנֵ֣י פְלִשְׁתִּ֔ים וַיַּעֲל֥וּ הַכֶּ֖סֶף בְּיָדָֽם׃

שופטים 16:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותרא דלילה כי־הגיד לה את־כל־לבו ותשלח ותקרא לסרני פלשתים לאמר עלו הפעם כי־הגיד [לה כ] (לי ק) את־כל־לבו ועלו אליה סרני פלשתים ויעלו הכסף בידם׃

Links
Judges 16:18Judges 16:18 Text AnalysisJudges 16:18 InterlinearJudges 16:18 MultilingualJudges 16:18 TSKJudges 16:18 Cross ReferencesJudges 16:18 Bible HubJudges 16:18 Biblia ParalelaJudges 16:18 Chinese BibleJudges 16:18 French BibleJudges 16:18 German Bible

Bible Hub
Judges 16:17
Top of Page
Top of Page