Judges 19:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5493 [e]way-yā-su-rūוַיָּסֻ֣רוּAnd they turned asideVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םthereAdv
935 [e]lā-ḇō-wלָב֖וֹאin order to enterVerb
3885 [e]lā-lūnלָל֣וּןto lodgeVerb
1390 [e]bag-giḇ-‘āh;בַּגִּבְעָ֑הin GibeahNoun
935 [e]way-yā-ḇō,וַיָּבֹ֗אwhen he went inVerb
3427 [e]way-yê-šeḇוַיֵּ֙שֶׁב֙and he sat him downVerb
7339 [e]bir-ḥō-wḇבִּרְח֣וֹבin the openNoun
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֔ירof the cityNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןfor noPrt
376 [e]’îšאִ֛ישׁ[there was] manNoun
622 [e]mə-’as-sêp̄-מְאַסֵּֽף־that tookVerb
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָ֥םthemAcc
1004 [e]hab-bay-ṯāhהַבַּ֖יְתָהinto his houseNoun
3885 [e]lā-lūn.לָלֽוּן׃to spendVerb
Hebrew Texts
שופטים 19:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּסֻ֣רוּ שָׁ֔ם לָבֹ֖וא לָל֣וּן בַּגִּבְעָ֑ה וַיָּבֹ֗א וַיֵּ֙שֶׁב֙ בִּרְחֹ֣וב הָעִ֔יר וְאֵ֥ין אִ֛ישׁ מְאַסֵּֽף־אֹותָ֥ם הַבַּ֖יְתָה לָלֽוּן׃

שופטים 19:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסרו שם לבוא ללון בגבעה ויבא וישב ברחוב העיר ואין איש מאסף־אותם הביתה ללון׃

Links
Judges 19:15Judges 19:15 Text AnalysisJudges 19:15 InterlinearJudges 19:15 MultilingualJudges 19:15 TSKJudges 19:15 Cross ReferencesJudges 19:15 Bible HubJudges 19:15 Biblia ParalelaJudges 19:15 Chinese BibleJudges 19:15 French BibleJudges 19:15 German Bible

Bible Hub
Judges 19:14
Top of Page
Top of Page