Judges 19:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1992 [e]hêm-māhהֵמָּה֮as theyPro
3190 [e]mê-ṭî-ḇîmמֵיטִיבִ֣יםWhile they were celebratingVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3820 [e]lib-bāmלִבָּם֒[Now] as they were making their heartsNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּה֩and beholdPrt
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֨יthe menNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֜ירof the cityNoun
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֣יcertainNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־sonsNoun
1100 [e]ḇə-lî-ya-‘al,בְלִיַּ֗עַלof BelialNoun
5437 [e]nā-sab-būנָסַ֙בּוּ֙aroundVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]hab-ba-yiṯ,הַבַּ֔יִתof the houseNoun
1849 [e]miṯ-dap-pə-qîmמִֽתְדַּפְּקִ֖יםbeatVerb
5921 [e]‘al-עַל־atPrep
1817 [e]had-dā-leṯ;הַדָּ֑לֶתthe doorNoun
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּאמְר֗וּand spokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
376 [e]hā-’îšהָ֠אִישׁthe manNoun
1167 [e]ba-‘alבַּ֣עַלto the ownerNoun
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֤יִתof the houseNoun
2205 [e]haz-zā-qênהַזָּקֵן֙oldAdj
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3318 [e]hō-w-ṣê,הוֹצֵ֗אBring forthVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
376 [e]hā-’îšהָאִ֛ישׁout the manNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
935 [e]בָּ֥אcameVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
1004 [e]bê-ṯə-ḵāבֵּיתְךָ֖into your houseNoun
3045 [e]wə-nê-ḏā-‘en-nū.וְנֵדָעֶֽנּוּ׃that we may knowVerb
Hebrew Texts
שופטים 19:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֵמָּה֮ מֵיטִיבִ֣ים אֶת־לִבָּם֒ וְהִנֵּה֩ אַנְשֵׁ֨י הָעִ֜יר אַנְשֵׁ֣י בְנֵֽי־בְלִיַּ֗עַל נָסַ֙בּוּ֙ אֶת־הַבַּ֔יִת מִֽתְדַּפְּקִ֖ים עַל־הַדָּ֑לֶת וַיֹּאמְר֗וּ אֶל־הָ֠אִישׁ בַּ֣עַל הַבַּ֤יִת הַזָּקֵן֙ לֵאמֹ֔ר הֹוצֵ֗א אֶת־הָאִ֛ישׁ אֲשֶׁר־בָּ֥א אֶל־בֵּיתְךָ֖ וְנֵדָעֶֽנּוּ׃

שופטים 19:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
המה מיטיבים את־לבם והנה אנשי העיר אנשי בני־בליעל נסבו את־הבית מתדפקים על־הדלת ויאמרו אל־האיש בעל הבית הזקן לאמר הוצא את־האיש אשר־בא אל־ביתך ונדענו׃

Links
Judges 19:22Judges 19:22 Text AnalysisJudges 19:22 InterlinearJudges 19:22 MultilingualJudges 19:22 TSKJudges 19:22 Cross ReferencesJudges 19:22 Bible HubJudges 19:22 Biblia ParalelaJudges 19:22 Chinese BibleJudges 19:22 French BibleJudges 19:22 German Bible

Bible Hub
Judges 19:21
Top of Page
Top of Page