Judges 6:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֤יוuntoPrep
1439 [e]giḏ-‘ō-wnגִּדְעוֹן֙GideonNoun
994 [e]בִּ֣יOPrt
113 [e]’ă-ḏō-nî,אֲדֹנִ֔יmy LordNoun
3426 [e]wə-yêšוְיֵ֤שׁand beSubst
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙if the LORDNoun
5973 [e]‘im-mā-nū,עִמָּ֔נוּwith usPrep
4100 [e]wə-lām-māhוְלָ֥מָּהwhyPro
4672 [e]mə-ṣā-’aṯ-nūמְצָאַ֖תְנוּbefallenVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2063 [e]zōṯ;זֹ֑אתthisPro
346 [e]wə-’ay-yêhוְאַיֵּ֣הus? and whereInt
3605 [e]ḵālכָֽל־all [are]Noun
6381 [e]nip̄-lə-’ō-ṯāwנִפְלְאֹתָ֡יוHis miraclesVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩thatPrt
5608 [e]sip-pə-rū-סִפְּרוּ־toldVerb
  lā-nūלָ֨נוּtoPrep
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯê-nūאֲבוֹתֵ֜ינוּour fathersNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
3808 [e]hă-lōהֲלֹ֤אDid not usAdv
4714 [e]mim-miṣ-ra-yimמִמִּצְרַ֙יִם֙up from EgyptNoun
5927 [e]he-‘ĕ-lā-nūהֶעֱלָ֣נוּbring us upVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּה֙But nowAdv
5203 [e]nə-ṭā-šā-nūנְטָשָׁ֣נוּhas forsakenVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORD usNoun
5414 [e]way-yit-tə-nê-nūוַֽיִּתְּנֵ֖נוּand delivered usVerb
3709 [e]bə-ḵap̄-בְּכַף־into the handsNoun
4080 [e]miḏ-yān.מִדְיָֽן׃of MidianNoun
Hebrew Texts
שופטים 6:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר אֵלָ֤יו גִּדְעֹון֙ בִּ֣י אֲדֹנִ֔י וְיֵ֤שׁ יְהוָה֙ עִמָּ֔נוּ וְלָ֥מָּה מְצָאַ֖תְנוּ כָּל־זֹ֑את וְאַיֵּ֣ה כָֽל־נִפְלְאֹתָ֡יו אֲשֶׁר֩ סִפְּרוּ־לָ֨נוּ אֲבֹותֵ֜ינוּ לֵאמֹ֗ר הֲלֹ֤א מִמִּצְרַ֙יִם֙ הֶעֱלָ֣נוּ יְהוָ֔ה וְעַתָּה֙ נְטָשָׁ֣נוּ יְהוָ֔ה וַֽיִּתְּנֵ֖נוּ בְּכַף־מִדְיָֽן׃

שופטים 6:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אליו גדעון בי אדני ויש יהוה עמנו ולמה מצאתנו כל־זאת ואיה כל־נפלאתיו אשר ספרו־לנו אבותינו לאמר הלא ממצרים העלנו יהוה ועתה נטשנו יהוה ויתננו בכף־מדין׃

Links
Judges 6:13Judges 6:13 Text AnalysisJudges 6:13 InterlinearJudges 6:13 MultilingualJudges 6:13 TSKJudges 6:13 Cross ReferencesJudges 6:13 Bible HubJudges 6:13 Biblia ParalelaJudges 6:13 Chinese BibleJudges 6:13 French BibleJudges 6:13 German Bible

Bible Hub
Judges 6:12
Top of Page
Top of Page