Judges 6:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4397 [e]ū-mal-’ā-ḵîmוּמַלְאָכִים֙and messengersNoun
7971 [e]šā-laḥשָׁלַ֣חhe sentVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־throughout allNoun
4519 [e]mə-naš-šeh,מְנַשֶּׁ֔הManassehNoun
2199 [e]way-yiz-zā-‘êqוַיִּזָּעֵ֥קand was gatheredVerb
1571 [e]gam-גַּם־alsoAdv
1931 [e]ה֖וּאwhoPro
310 [e]’a-ḥă-rāw;אַחֲרָ֑יוafterAdv
4397 [e]ū-mal-’ā-ḵîmוּמַלְאָכִ֣יםand messengersNoun
7971 [e]šā-laḥ,שָׁלַ֗חand he sentVerb
836 [e]bə-’ā-šêrבְּאָשֵׁ֤רto AsherNoun
2074 [e]ū-ḇiz-ḇu-lūnוּבִזְבֻלוּן֙and to ZebulunNoun
5321 [e]ū-ḇə-nap̄-tā-lî,וּבְנַפְתָּלִ֔יand to NaphtaliNoun
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַֽיַּעֲל֖וּand they came upVerb
7125 [e]liq-rā-ṯām.לִקְרָאתָֽם׃to meetNoun
Hebrew Texts
שופטים 6:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַלְאָכִים֙ שָׁלַ֣ח בְּכָל־מְנַשֶּׁ֔ה וַיִּזָּעֵ֥ק גַּם־ה֖וּא אַחֲרָ֑יו וּמַלְאָכִ֣ים שָׁלַ֗ח בְּאָשֵׁ֤ר וּבִזְבֻלוּן֙ וּבְנַפְתָּלִ֔י וַֽיַּעֲל֖וּ לִקְרָאתָֽם׃

שופטים 6:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומלאכים שלח בכל־מנשה ויזעק גם־הוא אחריו ומלאכים שלח באשר ובזבלון ובנפתלי ויעלו לקראתם׃

Links
Judges 6:35Judges 6:35 Text AnalysisJudges 6:35 InterlinearJudges 6:35 MultilingualJudges 6:35 TSKJudges 6:35 Cross ReferencesJudges 6:35 Bible HubJudges 6:35 Biblia ParalelaJudges 6:35 Chinese BibleJudges 6:35 French BibleJudges 6:35 German Bible

Bible Hub
Judges 6:34
Top of Page
Top of Page