Judges 7:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֣אwhen was comeVerb
1439 [e]ḡiḏ-‘ō-wn,גִדְע֔וֹןGideonNoun
2009 [e]wə-hin-nêh-וְהִ֨נֵּה־and beholdPrt
376 [e]’îš,אִ֔ישׁ[there was] a manNoun
5608 [e]mə-sap-pêrמְסַפֵּ֥רthat toldVerb
7453 [e]lə-rê-‘ê-hūלְרֵעֵ֖הוּto his friendNoun
2472 [e]ḥă-lō-wm;חֲל֑וֹםa dreamNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֜אמֶרand saidVerb
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֧הBeholdPrt
2472 [e]ḥă-lō-wmחֲל֣וֹםa dreamNoun
2492 [e]ḥā-lam-tî,חָלַ֗מְתִּיI dreamedVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֨הand seePrt
  [ṣə-lō-wl[צְלֹול -  
  ḵ]כ] -  
6742 [e](ṣə-lîl(צְלִ֜ילa cakeNoun
  q)ק) -  
3899 [e]le-ḥemלֶ֤חֶםbreadNoun
8184 [e]śə-‘ō-rîmשְׂעֹרִים֙of barleyNoun
2015 [e]miṯ-hap-pêḵמִתְהַפֵּךְ֙tumbledVerb
4264 [e]bə-ma-ḥă-nêhבְּמַחֲנֵ֣הinto the campNoun
4080 [e]miḏ-yān,מִדְיָ֔ןof MidianNoun
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֣אand cameVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
168 [e]hā-’ō-helהָ֠אֹהֶלa tentNoun
5221 [e]way-yak-kê-hūוַיַּכֵּ֧הוּand struckVerb
5307 [e]way-yip-pōlוַיִּפֹּ֛לand it that it fellVerb
2015 [e]way-ya-hap̄-ḵê-hūוַיַּהַפְכֵ֥הוּand turnedVerb
4605 [e]lə-ma‘-lāhלְמַ֖עְלָהit upsideSubst
5307 [e]wə-nā-p̄alוְנָפַ֥לthat lay along itVerb
168 [e]hā-’ō-hel.הָאֹֽהֶל׃the tentNoun
Hebrew Texts
שופטים 7:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֣א גִדְעֹ֔ון וְהִ֨נֵּה־אִ֔ישׁ מְסַפֵּ֥ר לְרֵעֵ֖הוּ חֲלֹ֑ום וַיֹּ֜אמֶר הִנֵּ֧ה חֲלֹ֣ום חָלַ֗מְתִּי וְהִנֵּ֨ה [צְלֹול כ] (צְלִ֜יל ק) לֶ֤חֶם שְׂעֹרִים֙ מִתְהַפֵּךְ֙ בְּמַחֲנֵ֣ה מִדְיָ֔ן וַיָּבֹ֣א עַד־הָ֠אֹהֶל וַיַּכֵּ֧הוּ וַיִּפֹּ֛ל וַיַּהַפְכֵ֥הוּ לְמַ֖עְלָה וְנָפַ֥ל הָאֹֽהֶל׃

שופטים 7:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא גדעון והנה־איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה [צלול כ] (צליל ק) לחם שערים מתהפך במחנה מדין ויבא עד־האהל ויכהו ויפל ויהפכהו למעלה ונפל האהל׃

Links
Judges 7:13Judges 7:13 Text AnalysisJudges 7:13 InterlinearJudges 7:13 MultilingualJudges 7:13 TSKJudges 7:13 Cross ReferencesJudges 7:13 Bible HubJudges 7:13 Biblia ParalelaJudges 7:13 Chinese BibleJudges 7:13 French BibleJudges 7:13 German Bible

Bible Hub
Judges 7:12
Top of Page
Top of Page