Leviticus 19:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7114 [e]ū-ḇə-quṣ-rə-ḵemוּֽבְקֻצְרְכֶם֙when you reapVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7105 [e]qə-ṣîrקְצִ֣ירthe harvestNoun
776 [e]’ar-ṣə-ḵem,אַרְצְכֶ֔םof your landNoun
3808 [e]לֹ֧אnotAdv
3615 [e]ṯə-ḵal-lehתְכַלֶּ֛הwholly reapVerb
6285 [e]pə-’aṯפְּאַ֥תthe cornersNoun
7704 [e]śā-ḏə-ḵāשָׂדְךָ֖of your fieldNoun
7614 [e]liq-ṣōr;לִקְצֹ֑רterritoryNoun
3951 [e]wə-le-qeṭוְלֶ֥קֶטand the gleaningsNoun
7105 [e]qə-ṣî-rə-ḵāקְצִֽירְךָ֖of your harvestNoun
3808 [e]לֹ֥אneitherAdv
3950 [e]ṯə-laq-qêṭ.תְלַקֵּֽט׃shall you gatherVerb
Hebrew Texts
ויקרא 19:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּֽבְקֻצְרְכֶם֙ אֶת־קְצִ֣יר אַרְצְכֶ֔ם לֹ֧א תְכַלֶּ֛ה פְּאַ֥ת שָׂדְךָ֖ לִקְצֹ֑ר וְלֶ֥קֶט קְצִֽירְךָ֖ לֹ֥א תְלַקֵּֽט׃

ויקרא 19:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובקצרכם את־קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט׃

Links
Leviticus 19:9Leviticus 19:9 Text AnalysisLeviticus 19:9 InterlinearLeviticus 19:9 MultilingualLeviticus 19:9 TSKLeviticus 19:9 Cross ReferencesLeviticus 19:9 Bible HubLeviticus 19:9 Biblia ParalelaLeviticus 19:9 Chinese BibleLeviticus 19:9 French BibleLeviticus 19:9 German Bible

Bible Hub
Leviticus 19:8
Top of Page
Top of Page