Leviticus 25:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]wə-ḵîוְכִ֣יAnd ifConj
559 [e]ṯō-mə-rū,תֹאמְר֔וּyou shall sayVerb
4100 [e]mah-מַה־WhatPro
398 [e]nō-ḵalנֹּאכַ֖לshall we eatVerb
8141 [e]baš-šā-nāhבַּשָּׁנָ֣הthe yearNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘iṯ;הַשְּׁבִיעִ֑תseventhAdj
2005 [e]hênהֵ֚ןif beholdAdv
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
2232 [e]niz-rā‘,נִזְרָ֔עshall we sowVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אnorAdv
622 [e]ne-’ĕ-sōp̄נֶאֱסֹ֖ףgather inVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8393 [e]tə-ḇū-’ā-ṯê-nū.תְּבוּאָתֵֽנוּ׃our increaseNoun
Hebrew Texts
ויקרא 25:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכִ֣י תֹאמְר֔וּ מַה־נֹּאכַ֖ל בַּשָּׁנָ֣ה הַשְּׁבִיעִ֑ת הֵ֚ן לֹ֣א נִזְרָ֔ע וְלֹ֥א נֶאֱסֹ֖ף אֶת־תְּבוּאָתֵֽנוּ׃

ויקרא 25:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכי תאמרו מה־נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את־תבואתנו׃

Links
Leviticus 25:20Leviticus 25:20 Text AnalysisLeviticus 25:20 InterlinearLeviticus 25:20 MultilingualLeviticus 25:20 TSKLeviticus 25:20 Cross ReferencesLeviticus 25:20 Bible HubLeviticus 25:20 Biblia ParalelaLeviticus 25:20 Chinese BibleLeviticus 25:20 French BibleLeviticus 25:20 German Bible

Bible Hub
Leviticus 25:19
Top of Page
Top of Page