Nahum 3:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]gam-גַּם־YetAdv
1931 [e]hî,הִ֗יאshe [was]Pro
1473 [e]lag-gō-lāhלַגֹּלָה֙carried awayNoun
1980 [e]hā-lə-ḵāhהָלְכָ֣הshe wentVerb
7628 [e]ḇaš-še-ḇî,בַשֶּׁ֔בִיinto captivityNoun
1571 [e]gamגַּ֧םAlso herAdv
5768 [e]‘ō-lā-le-hāעֹלָלֶ֛יהָyoung childrenNoun
7376 [e]yə-ruṭ-ṭə-šūיְרֻטְּשׁ֖וּwere shatteredVerb
7218 [e]bə-rōšבְּרֹ֣אשׁAt the headNoun
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
2351 [e]ḥū-ṣō-wṯ;חוּצ֑וֹתthe streetsNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and for herPrep
3513 [e]niḵ-bad-de-hāנִכְבַּדֶּ֙יהָ֙honorable menVerb
3032 [e]yad-dūיַדּ֣וּthey castVerb
1486 [e]ḡō-w-rāl,גוֹרָ֔לlotsNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and all herNoun
1419 [e]gə-ḏō-w-le-hāגְּדוֹלֶ֖יהָgreat menAdj
7576 [e]rut-tə-qūרֻתְּק֥וּwere boundVerb
2131 [e]ḇaz-ziq-qîm.בַזִּקִּֽים׃in chainsNoun
Hebrew Texts
נחום 3:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גַּם־הִ֗יא לַגֹּלָה֙ הָלְכָ֣ה בַשֶּׁ֔בִי גַּ֧ם עֹלָלֶ֛יהָ יְרֻטְּשׁ֖וּ בְּרֹ֣אשׁ כָּל־חוּצֹ֑ות וְעַל־נִכְבַּדֶּ֙יהָ֙ יַדּ֣וּ גֹורָ֔ל וְכָל־גְּדֹולֶ֖יהָ רֻתְּק֥וּ בַזִּקִּֽים׃

נחום 3:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גם־היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל־חוצות ועל־נכבדיה ידו גורל וכל־גדוליה רתקו בזקים׃

Links
Nahum 3:10Nahum 3:10 Text AnalysisNahum 3:10 InterlinearNahum 3:10 MultilingualNahum 3:10 TSKNahum 3:10 Cross ReferencesNahum 3:10 Bible HubNahum 3:10 Biblia ParalelaNahum 3:10 Chinese BibleNahum 3:10 French BibleNahum 3:10 German Bible

Bible Hub
Nahum 3:9
Top of Page
Top of Page