Nehemiah 1:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
577 [e]’ān-nāאָנָּ֣אI beseechInj
136 [e]’ă-ḏō-nāy,אֲדֹנָ֗יO LordNoun
1961 [e]tə-hîתְּהִ֣יbe youVerb
4994 [e]נָ֣אlet nowInj
241 [e]’ā-zə-nə-ḵā-אָזְנְךָֽ־your earNoun
7183 [e]qaš-še-ḇeṯקַ֠שֶּׁבֶתbe attentiveAdj
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8605 [e]tə-p̄il-laṯתְּפִלַּ֨תthe prayerNoun
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֜of your servantNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
8605 [e]tə-p̄il-laṯתְּפִלַּ֣תthe prayerNoun
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵā,עֲבָדֶ֗יךָof your servantsNoun
2655 [e]ha-ḥă-p̄ê-ṣîmהַֽחֲפֵצִים֙who desireAdj
3372 [e]lə-yir-’āhלְיִרְאָ֣הto revereVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šə-me-ḵā,שְׁמֶ֔ךָyour nameNoun
6743 [e]wə-haṣ-lî-ḥāh-וְהַצְלִֽיחָה־and prosperVerb
4994 [e]נָּ֤אI pray youInj
5650 [e]lə-‘aḇ-də-ḵāלְעַבְדְּךָ֙your servantNoun
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֔וֹםthis dayNoun
5414 [e]ū-ṯə-nê-hūוּתְנֵ֣הוּand grant himVerb
7356 [e]lə-ra-ḥă-mîm,לְרַחֲמִ֔יםmercyNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֖יin the sightNoun
376 [e]hā-’îšהָאִ֣ישׁmanNoun
2088 [e]haz-zeh;הַזֶּ֑הof thisPro
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִ֛יFor IPro
1961 [e]hā-yî-ṯîהָיִ֥יתִיwasVerb
4945 [e]maš-qehמַשְׁקֶ֖הcupbearerNoun
4428 [e]lam-me-leḵ.לַמֶּֽלֶךְ׃to the kingNoun
  פ -  
Hebrew Texts
נחמיה 1:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָנָּ֣א אֲדֹנָ֗י תְּהִ֣י נָ֣א אָזְנְךָֽ־קַ֠שֶּׁבֶת אֶל־תְּפִלַּ֨ת עַבְדְּךָ֜ וְאֶל־תְּפִלַּ֣ת עֲבָדֶ֗יךָ הַֽחֲפֵצִים֙ לְיִרְאָ֣ה אֶת־שְׁמֶ֔ךָ וְהַצְלִֽיחָה־נָּ֤א לְעַבְדְּךָ֙ הַיֹּ֔ום וּתְנֵ֣הוּ לְרַחֲמִ֔ים לִפְנֵ֖י הָאִ֣ישׁ הַזֶּ֑ה וַאֲנִ֛י הָיִ֥יתִי מַשְׁקֶ֖ה לַמֶּֽלֶךְ׃ פ

נחמיה 1:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אנא אדני תהי נא אזנך־קשבת אל־תפלת עבדך ואל־תפלת עבדיך החפצים ליראה את־שמך והצליחה־נא לעבדך היום ותנהו לרחמים לפני האיש הזה ואני הייתי משקה למלך׃ פ

Links
Nehemiah 1:11Nehemiah 1:11 Text AnalysisNehemiah 1:11 InterlinearNehemiah 1:11 MultilingualNehemiah 1:11 TSKNehemiah 1:11 Cross ReferencesNehemiah 1:11 Bible HubNehemiah 1:11 Biblia ParalelaNehemiah 1:11 Chinese BibleNehemiah 1:11 French BibleNehemiah 1:11 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 1:10
Top of Page
Top of Page