Nehemiah 10:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1486 [e]wə-hag-gō-w-rā-lō-wṯוְהַגּוֹרָל֨וֹתAndNoun
5307 [e]hip-pal-nūהִפַּ֜לְנוּwe castVerb
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
7133 [e]qur-banקֻרְבַּ֣ןofferingNoun
6086 [e]hā-‘ê-ṣîm,הָעֵצִ֗יםthe woodNoun
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּהֲנִ֣יםthe priestsNoun
3881 [e]hal-wî-yimהַלְוִיִּם֮LevitesAdj
5971 [e]wə-hā-‘āmוְהָעָם֒and the peopleNoun
935 [e]lə-hā-ḇîלְ֠הָבִיאto bring [it]Verb
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֨יתinto the houseNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nūאֱלֹהֵ֧ינוּof our GodNoun
1004 [e]lə-ḇêṯ-לְבֵית־after the housesNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯê-nūאֲבֹתֵ֛ינוּof our fathersNoun
6256 [e]lə-‘it-tîmלְעִתִּ֥יםat timesNoun
2163 [e]mə-zum-mā-nîmמְזֻמָּנִ֖יםat fixedVerb
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֣הyearNoun
8141 [e]ḇə-šā-nāh;בְשָׁנָ֑הby yearNoun
1197 [e]lə-ḇa-‘êr,לְבַעֵ֗רto burnVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4196 [e]miz-baḥמִזְבַּח֙the altarNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū,אֱלֹהֵ֔ינוּour GodNoun
3789 [e]kak-kā-ṯūḇכַּכָּת֖וּבas it is writtenVerb
8451 [e]bat-tō-w-rāh.בַּתּוֹרָֽה׃in the lawNoun
Hebrew Texts
נחמיה 10:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַגֹּורָלֹ֨ות הִפַּ֜לְנוּ עַל־קֻרְבַּ֣ן הָעֵצִ֗ים הַכֹּהֲנִ֣ים הַלְוִיִּם֮ וְהָעָם֒ לְ֠הָבִיא לְבֵ֨ית אֱלֹהֵ֧ינוּ לְבֵית־אֲבֹתֵ֛ינוּ לְעִתִּ֥ים מְזֻמָּנִ֖ים שָׁנָ֣ה בְשָׁנָ֑ה לְבַעֵ֗ר עַל־מִזְבַּח֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ כַּכָּת֖וּב בַּתֹּורָֽה׃

נחמיה 10:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והגורלות הפלנו על־קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית־אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על־מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה׃

Links
Nehemiah 10:34Nehemiah 10:34 Text AnalysisNehemiah 10:34 InterlinearNehemiah 10:34 MultilingualNehemiah 10:34 TSKNehemiah 10:34 Cross ReferencesNehemiah 10:34 Bible HubNehemiah 10:34 Biblia ParalelaNehemiah 10:34 Chinese BibleNehemiah 10:34 French BibleNehemiah 10:34 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 10:33
Top of Page
Top of Page