Nehemiah 10:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1060 [e]bə-ḵō-rō-wṯבְּכֹר֤וֹתAlso the firstbornNoun
1121 [e]bā-nê-nūבָּנֵ֙ינוּ֙of our sonsNoun
929 [e]ū-ḇə-hem-tê-nū,וּבְהֶמְתֵּ֔ינוּand of our livestockNoun
3789 [e]kak-kā-ṯūḇכַּכָּת֖וּבas it is writtenVerb
8451 [e]bat-tō-w-rāh;בַּתּוֹרָ֑הin the lawNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1060 [e]bə-ḵō-w-rêבְּכוֹרֵ֨יthe firstbornNoun
1241 [e]ḇə-qā-rê-nūבְקָרֵ֜ינוּof our herdsNoun
6629 [e]wə-ṣō-nê-nū,וְצֹאנֵ֗ינוּand of our flocksNoun
935 [e]lə-hā-ḇîלְהָבִיא֙to bringVerb
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתto the houseNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū,אֱלֹהֵ֔ינוּof our GodNoun
3548 [e]lak-kō-hă-nîm,לַכֹּ֣הֲנִ֔יםfor the priestsNoun
8334 [e]ham-šā-rə-ṯîmהַמְשָׁרְתִ֖יםthat ministerVerb
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֥יתin the houseNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū.אֱלֹהֵֽינוּ׃of our GodNoun
Hebrew Texts
נחמיה 10:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־בְּכֹרֹ֤ות בָּנֵ֙ינוּ֙ וּבְהֶמְתֵּ֔ינוּ כַּכָּת֖וּב בַּתֹּורָ֑ה וְאֶת־בְּכֹורֵ֨י בְקָרֵ֜ינוּ וְצֹאנֵ֗ינוּ לְהָבִיא֙ לְבֵ֣ית אֱלֹהֵ֔ינוּ לַכֹּ֣הֲנִ֔ים הַמְשָׁרְתִ֖ים בְּבֵ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ׃

נחמיה 10:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־בכרות בנינו ובהמתינו ככתוב בתורה ואת־בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו׃

Links
Nehemiah 10:36Nehemiah 10:36 Text AnalysisNehemiah 10:36 InterlinearNehemiah 10:36 MultilingualNehemiah 10:36 TSKNehemiah 10:36 Cross ReferencesNehemiah 10:36 Bible HubNehemiah 10:36 Biblia ParalelaNehemiah 10:36 Chinese BibleNehemiah 10:36 French BibleNehemiah 10:36 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 10:35
Top of Page
Top of Page