Nehemiah 5:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]gam-גַּם־AlsoAdv
2684 [e]ḥā-ṣə-nîחָצְנִ֣יmy lapNoun
5287 [e]nā-‘ar-tî,נָעַ֗רְתִּיI shookVerb
559 [e]wā-’ō-mə-rāhוָֽאֹמְרָ֡הand saidVerb
3602 [e]kā-ḵāhכָּ֣כָהSoAdv
5287 [e]yə-na-‘êrיְנַעֵ֪רshake outVerb
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָֽאֱלֹהִ֟יםGodNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
376 [e]hā-’îšהָאִישׁ֩manNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
6965 [e]yā-qîmיָקִ֜יםdo performesVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]had-dā-ḇārהַדָּבָ֣רpromiseNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֗הthisPro
1004 [e]mib-bê-ṯōwמִבֵּיתוֹ֙from his houseNoun
3018 [e]ū-mî-ḡî-‘ōw,וּמִ֣יגִיע֔וֹand from his laborNoun
3602 [e]wə-ḵā-ḵāhוְכָ֛כָהand even thusAdv
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֥הbeVerb
5287 [e]nā-‘ūrנָע֖וּרhe shaken outVerb
7386 [e]wā-rêq;וָרֵ֑קand emptiedAdj
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֨וּAnd saidVerb
3605 [e]ḵālכָֽל־allNoun
6951 [e]haq-qā-hālהַקָּהָ֜לthe congregationNoun
543 [e]’ā-mên,אָמֵ֗ןAmenAdv
1984 [e]way-hal-lūוַֽיְהַלְלוּ֙and praisedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3069 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הThe LORDNoun
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֥עַשׂAnd didVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
1697 [e]kad-dā-ḇārכַּדָּבָ֥רpromiseNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃according to thisPro
Hebrew Texts
נחמיה 5:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גַּם־חָצְנִ֣י נָעַ֗רְתִּי וָֽאֹמְרָ֡ה כָּ֣כָה יְנַעֵ֪ר הָֽאֱלֹהִ֟ים אֶת־כָּל־הָאִישׁ֩ אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־יָקִ֜ים אֶת־הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֗ה מִבֵּיתֹו֙ וּמִ֣יגִיעֹ֔ו וְכָ֛כָה יִהְיֶ֥ה נָע֖וּר וָרֵ֑ק וַיֹּאמְר֨וּ כָֽל־הַקָּהָ֜ל אָמֵ֗ן וַֽיְהַלְלוּ֙ אֶת־יְהוָ֔ה וַיַּ֥עַשׂ הָעָ֖ם כַּדָּבָ֥ר הַזֶּֽה׃

נחמיה 5:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גם־חצני נערתי ואמרה ככה ינער האלהים את־כל־האיש אשר לא־יקים את־הדבר הזה מביתו ומיגיעו וככה יהיה נעור ורק ויאמרו כל־הקהל אמן ויהללו את־יהוה ויעש העם כדבר הזה׃

Links
Nehemiah 5:13Nehemiah 5:13 Text AnalysisNehemiah 5:13 InterlinearNehemiah 5:13 MultilingualNehemiah 5:13 TSKNehemiah 5:13 Cross ReferencesNehemiah 5:13 Bible HubNehemiah 5:13 Biblia ParalelaNehemiah 5:13 Chinese BibleNehemiah 5:13 French BibleNehemiah 5:13 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 5:12
Top of Page
Top of Page